Jaarverslag 2014
icon

Overige gegevens

icon

Gebeurtenissen na balansdatum

Sky Radio Group

Op 8 januari 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’) uitspraak gedaan in de rechtszaak die Sky Radio Group heeft aangespannen jegens de Staat. De rechtszaak had betrekking op de vergoeding van € 20,4 miljoen die Sky Radio Group moet betalen voor de FM-licentievergunning in de periode 2011-2017 voor de geclausuleerde kavel A2 (‘Radio Veronica’). Het CBb heeft Sky Radio Group in het gelijk gesteld, de uitspraak is niet vatbaar voor enig beroep of verzet. In de uitspraak heeft het CBb het hoger beroep van Sky Radio gegrond verklaard. Ook heeft het CBb het vergunningvoorschrift vernietigd. De vergunning is overigens in stand gelaten.

TMG heeft voor haar positiebepaling met diverse adviseurs overleg gevoerd omtrent de inschatting ten aanzien van het vervolg van de onderhandelingen en discussies met de Staat. Daarbij is gekeken naar de inhoudelijke overwegingen van het CBb. Die lijken niet uit te sluiten dat de minister eigener beweging (ambtshalve) een poging zal ondernemen om een nieuwe financiële betalingsverplichting op te leggen voor het gebruik van kavel A2. Daarbij geldt tevens dat het CBb niet heeft geoordeeld dat kavel A2 geacht moet worden een waarde te hebben die kleiner of gelijk is aan nul. Noch is gesteld dat de minister daarom het te betalen bedrag daarom op nul had moeten stellen.

TMG heeft tevens geconcludeerd dat het niet uit te sluiten is dat de uitspraak op indirecte wijze negatieve gevolgen kan meebrengen voor Sky Radio Group. Dat houdt verband met overwegingen als dat de minister kan beslissen of de huidige radio-vergunningen aan het einde van hun huidige looptijd nogmaals verlengd zullen worden, of dat een geheel nieuwe verdeling plaatsvindt. Dat laatste zou een veiling kunnen inhouden. De onzekerheid die dat meebrengt behelst de vraag of Sky Radio Group wel zal kunnen blijven uitzenden op kavel A2, alsmede de onduidelijkheid omtrent de daaraan verbonden financiële voorwaarden.

Op grond van haar analyses, ontvangen adviezen en overwegingen concludeert TMG dat de uitkomst van de gevolgen van de uitspraak van het CBb onzeker is. Een betrouwbare inschatting van de directe gevolgen is niet te maken. In de balans per 31 december 2014 zijn de licenties in verband met de uit kavel A2 voortvloeiende verplichtingen opgenomen onder de immateriële activa, noot 14, voor een bedrag van 9.050 (2013: 12.422), terwijl de gerelateerde verplichting bij noot 26 is toegelicht. Wanneer zich gedurende 2015 nieuwe feiten voordoen kunnen deze posten wijzigen.

Voor een verdere analyse van de mogelijke gevolgen van de uitspraak van het CBb wordt verwezen naar een toelichting op de bijzondere waardevermindering bij toelichting 14.

Holland Media Combinatie

Op 6 februari 2015 kondigde Holland Media Combinatie haar strategische richting aan. Speerpunt hierbij is het versterken van de uitgaven in vijf kernregio’s. Het betreft de 4 regionale dagbladen Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, De Gooi- en Eemlander, de weekbladen in die regio’s, en de weekbladen uit de regio Groot Amsterdam (Amsterdam, Amstelveen en Almere). De reorganisatie van 120 fte was reeds voorzien in de eerste helft van 2014, maar wordt nu in het eerste kwartaal 2015 afgerond.

icon

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De jaarrekening 2014 opgenomen in deze HTML webversie is afkomstig van de jaarrekening 2014 eindigend per 31 december 2014. Bij de jaarrekening 2014 van Telegraaf Media Groep NV is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven op 10 maart 2015. De jaarrekening 2014 in PDF, inclusief de accountantsverklaring, is in hardcopy gepubliceerd op onze corporate website.

icon

Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van de winst

Met betrekking tot de winstverdeling bepaalt artikel 33 van de statuten van Telegraaf Media Groep N.V. het volgende:

 1. Jaarlijks wordt door de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. vastgesteld welk deel van de winst - het positieve saldo van de winst- en verliesrekening - wordt gereserveerd.
 2. Uit de winst na reservering volgens het voorgaande lid wordt op de preferente aandelen een dividend uitgekeerd, waarvan het percentage gelijk is aan de Euribor rente (Euro Interbank Offered Rate) voor een periode van twaalf maanden (het “percentage”), zoals van toepassing op de dag van uitgifte van de betreffende preferente aandelen. Het percentage wordt vervolgens jaarlijks herzien door de Raad van Bestuur, voor het eerst op de dag gelegen een jaar na de dag van uitgifte van de betreffende preferente aandelen en vervolgens op de dag gelegen een jaar na de vaststelling in het voorafgaande kalenderjaar. Het percentage wordt verhoogd met drie (3) procentpunten. Het dividend wordt berekend op basis van het gemiddelde van de toepasselijke percentages in het betreffende boekjaar, gewogen naar het aantal dagen waarover de toepasselijke percentages golden. Indien op de betreffende dag het percentage niet kan worden vastgesteld, zal de herziening van het percentage plaatsvinden per de eerstvolgende dag waarop het percentage kan worden vastgesteld. Het dividend op de preferente aandelen zal slechts worden uitgekeerd over het aantal dagen dat de betreffende aandelen in het betreffende boekjaar daadwerkelijk uitstonden.
 3. Indien over enig boekjaar de in lid 2 bedoelde uitkering op de preferente aandelen niet of niet geheel kan plaatsvinden omdat de winst dat niet toelaat, wordt het tekort uitgekeerd ten laste van het uitkeerbare deel van het eigen vermogen. Het dividend wordt berekend over het gestorte deel van het nominaal bedrag.
 4. Vervolgens wordt aan de houders van prioriteitsaandelen een dividend uitgekeerd ten belope van vijf procent van het nominale bedrag van hun aandelen.
 5. De daarna overblijvende winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering. Hieruit mag evenwel geen verdere uitkering op de prioriteitsaandelen en de preferente aandelen geschieden.
 6. Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
 7. Indien over enig jaar verlies is geleden, wordt over dat jaar geen dividend uitgekeerd. Ook in volgende jaren kan eerst uitkering van dividend plaatshebben nadat het verlies door winst is goedgemaakt. De Algemene Vergadering kan echter op voorstel van de Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. besluiten zulk een verlies te delgen ten laste van het uitkeerbare deel van het eigen vermogen of ook dividend uit te keren ten laste van het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
 8. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
 9. De Raad van Bestuur kan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Prioriteit besluiten tot uitkering van interim-dividend, mits aan het vereiste van het zesde lid is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand vóór de maand waarin het besluit tot uitkering van interim-dividend wordt bekendgemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vermogensopstelling wordt binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekendgemaakt, ten kantore van het handelsregister neergelegd.
 10. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.

Resultaatbestemming

De directie stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen aan de algemene vergadering voor het verlies over het boekjaar 2014 ten bedrage van € 33.806 ten laste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.

icon

Stichting Preferente Aandelen TMG en Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen TMG

Overzicht van alle uitstaande en potentieel inzetbare beschermingsmaatregelen tegen een overname van zeggenschap over Telegraaf Media Groep N.V. Aangegeven wordt onder welke omstandigheden deze beschermingsmaatregelen naar verwachting kunnen worden ingezet.

Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

De Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. heeft ten doel:

 1. Het behartigen van de belangen van Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna ook te noemen: de vennootschap, van de met haar verbonden ondernemingen en alle daarbij betrokkenen, waarbij onder meer zoveel mogelijk de invloeden worden geweerd welke de continuïteit, de zelfstandigheid of de identiteit in strijd met die belangen zouden bedreigen.
 2. Het weren van invloeden van derden welke de redactionele onafhankelijkheid, alsmede de beginselen van waaruit opinievormende uitgaven van ondernemingen binnen de groep worden geredigeerd, zouden kunnen aantasten.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

 • Het verkrijgen van preferente aandelen in de vennootschap en door het uitoefenen van de rechten die aan die aandelen zijn verbonden.
 • Het uitoefenen van overige rechten die krachtens de wet, statuten of een overeenkomst aan de Stichting zijn toegekend.

De Stichting neemt bij het onder 1) bepaalde het doel in acht waarvoor preferente aandelen kunnen worden uitgegeven blijkens de toelichting bij het voorstel tot statutenwijziging waartoe de Algemene Vergadering van de vennootschap op 20 december 1983 heeft besloten. Buiten het doel valt het vervreemden, bezwaren of op andere wijze beschikken over aandelen, behalve:

 • Vervreemding aan de vennootschap zelf of aan een door deze aan te wijzen met haar in een groep verbonden vennootschap.
 • Medewerking aan de terugbetaling op en de intrekking van aandelen.
 • Het bezwaren van aandelen (zonder overgang van stemrecht) met het oog op het afsluiten van een geldlening of krediet, met als enig doel het storten van (een deel van) de nominale waarde van de door de stichting te verkrijgen preferente aandelen in de vennootschap.

Het recht tot uitgifte van preferente aandelen van Telegraaf Media Groep N.V. is door de Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. verleend.

De Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. heeft het recht om al dan niet in gedeelten zoveel preferente aandelen in het kapitaal van Telegraaf Media Groep N.V. voor de uitoefening van deze rechten te nemen als overeenkomt met 50% van de totaal geplaatste gewone aandelen vóór de uitoefening van (een gedeelte van) deze rechten.

De Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. is een onafhankelijke stichting als bedoeld in artikel 5:71 lid 1 sub c van de Wft.

Op 21 maart 2008 heeft Telegraaf Media Groep N.V. aan de Stichting de bevoegdheid toegekend om een verzoek tot enquête in te dienen op de voet van art. 2:346 aanhef en onder e BW.

Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Per 31 december 2014 is de samenstelling van het bestuur als volgt: ir. J.H.M. Lindenbergh (voorzitter), J.G. Bruijniks (vice-voorzitter) en mr. J.P. Witsen Elias (secretaris).

De bezoldiging van de bestuursleden van de Stichting bestaat uit een vergoeding voor de voorzitter van €7.260 en voor de overige bestuursleden van € 6.050 per jaar en wordt achteraf en per kalenderjaar betaald. De overige kosten van de stichting bestaan uit bank- advies- en accountantskosten. De totale kosten van de stichting bedroegen over 2014 € 41.179 (2013: € 43.881).

Per balansdatum waren geen preferente aandelen uitgegeven.

De Stichting vergadert twee keer gedurende het jaar. In 2014 is dat op 9 april en 1 oktober gebeurd. Op de vergaderingen is onder andere gesproken over de (half)jaarcijfers van Telegraaf Media Groep N.V. in aanwezigheid van de CFO van TMG, het draaiboek inzake de uitgifte van preferente aandelen, de verlenging van de leningsovereenkomst en pandakten en de zoektocht naar een bestuurslid A. Ook heeft de Stichting kennis gemaakt met de nieuwe CEO, de heer Geert-Jan van der Snoek en de nieuwe CFO, de heer Leo Epskamp.

De Stichting kan zelfstandig en onafhankelijk besluiten of en wanneer er noodzaak is haar optierecht uit te oefenen.

Verklaring van onafhankelijkheid

Naar het oordeel van zowel het bestuur van de Stichting als ook de Raad van Bestuur van de vennootschap, is de Stichting onafhankelijk, zoals bepaald in sectie 5.71 (1c) van de Wet Financieel Toezicht.

Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V.,
J.H.M. Lindenbergh, voorzitter

Telegraaf Media Groep N.V.
Geert-Jan van der Snoek, CEO

Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Het doel van de Stichting is het verkrijgen en beheren van de prioriteitsaandelen in de vennootschap en, onder andere daarmede, het verzekeren van de continuïteit in de leiding van de vennootschap, het weren van invloeden op die leiding welke de zelfstandigheid van de vennootschap in strijd met haar belang zouden kunnen aantasten en het bevorderen van een goed beleid in het belang van de vennootschap.

De bevoegdheden verbonden aan de prioriteitsaandelen bestaan onder andere uit het besluiten tot uitgifte van aandelen, vaststelling van het aantal directeuren en het recht om een statutenwijziging of ontbinding van de vennootschap voor te stellen alvorens de Algemene Vergadering hierover zou kunnen besluiten.

De prioriteitsaandelen zijn in handen van de Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V., waarvan het bestuur per 31 december 2014 wordt gevormd door E.H. van Puijenbroek (voorzitter), J.J. Nooitgedagt, M.A.M. Boersma en A.R. van Puijenbroek.

icon

Jaarverslag van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Telegraaf Media Groep N.V. is een beursgenoteerde vennootschap. De certificaten van aandelen in Telegraaf Media Groep N.V. zijn verhandelbaar op de Euronext Amsterdam N.V.

De Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. (hierna: de Stichting) heeft onder meer als doel het uitgeven van royeerbare certificaten aan toonder, waartegenover zij op eigen naam en titel van administratie gewone aandelen verkrijgt en houdt. De Stichting beheert de in administratie genomen gewone aandelen en oefent de rechten uit verbonden aan deze aandelen, waaronder het stemrecht.

De Stichting richt zich bij het uitoefenen van de aan de aandelen verbonden rechten primair op het belang van de certificaathouders, waarbij zij rekening houdt met het belang van Telegraaf Media Groep N.V. en de met haar verbonden ondernemingen. Certificering van aandelen is een middel om te voorkomen dat door absenteïsme op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een (toevallige) minderheid van aandeelhouders de besluitvorming naar haar hand zet.

Aandeelhouders hebben het recht om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen, het woord te voeren en een stem uit te brengen. Certificaathouders hebben het recht deze vergadering bij te wonen en het woord te voeren. Certificaathouders kunnen voor de duur van deze vergadering een stemvolmacht krijgen van het bestuur van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. en verkrijgen daarmee stemrecht. De certificaten van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. zijn onbeperkt royeerbaar. Certificering is dan ook geen beschermingsconstructie van Telegraaf Media Groep N.V.

De toelichting op de afwijking van de Code Corporate Governance onderdeel IV.2.: Certificering van aandelen, kunt u vinden via www.tmg.nl onder Corporate Governance.

In het jaar 2014 nam het aantal door de Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. uitgegeven royeerbare certificaten van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. per saldo toe met 120.000 certificaten en bedroeg 29.107.774 (van nominaal € 0,25) per 31 december 2014, overeenkomend met een nominaal bedrag van € 7.276.943,50. Tegenover deze certificaten werd een gelijk aantal aandelen in administratie gehouden.

Op 8 april 2014 hebben twee vergaderingen plaatsgevonden. In de reguliere bestuursvergadering (notulen beschikbaar op de website van de Stichting: http://administratiekantoor.tmg.nl) zijn onder meer de rekening en verantwoording over het boekjaar 2013 en de financiën van de Stichting aan de orde geweest. De jaarrekening van Telegraaf Media Groep N.V. is met de heer drs. F.Th.J. Arp, de toenmalige CFO van de Raad van Bestuur van Telegraaf Media Groep N.V., besproken. In deze vergadering zijn tevens de agenda voor de aansluitende Vergadering van Certificaathouders en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2014 aan de orde gesteld

Vervolgens heeft de Vergadering van Certificaathouders in de middag plaatsgevonden (notulen beschikbaar op de website van de stichting: http://administratiekantoor.tmg.nl). Dit jaar waren er twee certificaathouders bij deze vergadering aanwezig.

Agendapunten waren onder meer bespreking van de notulen van de certificaathoudersvergadering van 11 april 2013, terugblik op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Telegraaf Media Groep N.V. van 25 april 2013, de activiteiten van het bestuur in 2013 en de voorbereiding van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Telegraaf Media Groep N.V. op 24 april 2014. Tijdens de vergadering zijn de vragen van een van de certificaathouders en de vragen van het bestuur die in de aandeelhoudersvergadering gesteld zouden gaan worden, besproken. De vragen hielden verband met de komst van de heer Van der Snoek als CEO, het aftreden van drie commissarissen op één vergadering, de twee nieuw te benoemen commissarissen, het niet-verkopen van Keesing, de strategie van TMG, de ontslagvergoeding van de heer Van Campenhout, de financiële positie in relatie tot de uitkering van het superdividend, de voortdurende reorganisatie, het nieuwe beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Daarnaast wordt besloten om de Raad van Bestuur te vragen of er een bijzondere Algemene Vergadering bijeengeroepen kan worden op het moment dat er een grote aankoop/overname gedaan gaat worden. Tevens willen de aanwezigen in het financieel jaarverslag over 2014 graag terugzien hoe de Raad van Commissarissen tegen de strategie van TMG aankijkt en hoe de Raad hier zijn steentje aan bijdraagt.
Een van de aanwezige certificaathouders heeft ook een aantal vragen voor de accountant.

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V. werd op 24 april 2014 in Amsterdam gehouden (www.tmg.nl). Het bestuur van de Stichting heeft aan de aanwezige certificaathouders stemvolmachten voor de duur van de vergadering gegeven. Het bestuur vertegenwoordigde ruim 17% en de gevolmachtigde certificaathouders bijna 45% van de stemmen tijdens deze vergadering.

Tijdens deze vergadering kaartte de voorzitter van de Stichting, de heer De Waard, de uitkering aan van het superdividend. Het AK is natuurlijk niet tegen de uitkering hiervan, maar vraagt of TMG nog voldoende financiële mogelijkheden heeft om investeringen te kunnen doen op de middellange termijn. De heer Arp antwoordt hierop door aan te geven dat er naast geld in kas ook andere mogelijkheden voor financiering zijn, zoals bijvoorbeeld een lening of uitgifte van aandelen. Voorts stelde de heer De Waard vragen over het beloningsbeleid. Het beloningsbeleid moet vastgesteld worden door de aandeelhouders en de hoogte van de beloning wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Zijns inziens dient een "aandelenoptie-plan" ook door de aandeelhouders te worden vastgesteld en niet door de Raad van Commissarissen.

Hij stelt voor om de ontslagvergoeding aan het einde van het contract om te zetten in een opzegtermijn van 6 maanden. De heer Nooitgedacht stelt voor de aandelencomponent uit het voorstel te halen. Verder wordt de ontslagvergoeding aan het einde van de contractperiode uit het voorstel verwijderd en wordt aan de betreffende bestuurder na 3,5 jaar aangegeven of men met hem/ haar verder wil of niet. De criteria ten aanzien van het variabele deel van de beloning worden duidelijk en meetbaar geformuleerd. Hiervoor wordt achteraf verantwoording aan de Algemene Vergadering afgelegd. De voorzitter van de RvC brengt het voorstel zoals door de heer Nooitgedacht geformuleerd is, in stemming. Het voorstel wordt aangenomen met meerderheid van stemmen.

Ook stelde de voorzitter van het AK de vraag of de Raad van Commissarissen voor de 3e commissaris op zoek gaat naar iemand die ervaring heeft in toezichthoudende functies. De voorzitter van de Raad van Commissarisen, de heer Boersma, beantwoordt dit bevestigend.

Voor hetgeen het bestuur in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Telegraaf Media Groep N.V. op 24 april 2014 verder naar voren heeft gebracht en de reactie daarop van de zijde van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur wordt verwezen naar de notulen van die vergadering.

In september 2014 heeft de voorzitter een kennismakingsgesprek gehad met de heer Van der Snoek die op 1 juli 2014 als CEO bij TMG gestart is.

In de najaarsvergadering (notulen beschikbaar op de website van de stichting: http://administratiekantoor.tmg.nl) heeft het bestuur kennisgemaakt met de heer Epskamp die per 1 september was aangetreden als CFO. Aangezien het halfjaarverslag niet van de hand van de heer Epskamp was, heeft het bestuur in meer algemene termen vragen aan de heer Epskamp gesteld. Een volgende keer zal hem gevraagd worden een toelichting op de cijfers te geven. Verder zijn de financiën van de Stichting, de notulen van de vergadering van 8 april 2014, de volmachtondertekening inzake transacties in aandelen/certificaten Telegraaf Media Groep N.V., de rol van de Kasbank in de aanmeldprocedure voor de certificaathoudersvergadering en de datum voor zowel de voorjaarsvergadering van het bestuur en de Vergadering van Certificaathouders in 2015, aan de orde gekomen.

De bezoldiging van de bestuursleden van de Stichting bestaat uit een vergoeding voor de voorzitter van € 10.890 en voor de overige bestuursleden van € 8.470 per jaar en wordt achteraf en per kalenderjaar betaald. De jaarlijkse kosten van de activiteiten van het administratiekantoor bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor de beursnotering, de behandelingskosten zijnde in totaal € 21.585,= kosten voor onderhoud van de website van de stichting zijnde in totaal € 1.929 en accountantskosten zijnde € 3.926 De totale kosten voor de Stichting bedroegen over 2014 € 72.228 (2013: € 73.440).

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. is onafhankelijk in de zin van artikel 2:113 lid 3 BW en bestaat uit de navolgende leden, waarbij tevens de (voormalige en/of huidige) functies zijn vermeld:

T. de Waard, voorzitter:
advocaat bij De WaardSinke Advocaten

W.P. Moleveld RA, vicevoorzitter:
emeritus hoogleraar accountancy Business Universiteit Nyenrode

E.S. Schneider, secretaris:
zelfstandig organisatie-adviseur, in het bijzonder voor uitgeverijen en drukkerijen (tot 2006)

W. Ruijgrok:
oud-directeur VNO-NCW

J.F.H.M. van Exter:
voorheen managing director Tata Steel Nederland Services B.V.

Amsterdam, 11 maart 2015

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

p/a Basisweg 30
1043 AP Amsterdam

icon

Kengetallen per jaar

 

2014

2013

20121

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen x € 1.0002

258.719

298.786

424.760

465.828

531.075

465.962

411.576

866.815

498.041

530.468

Eigen vermogen TMG in procenten van het totale vermogen

54,4%

53,7%

53,1%

55,6%

66,7%

61,1%

54,0%

70,3%

47,8%

68,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhouding vlottende activa TMG : kortlopende schulden

0,72:1

0,7:1

0,45:1

0,50:1

0,72:1

0,78:1

0,7:1

2,64:1

1,04:1

1,08:1

Verhouding eigen vermogen TMG : vreemd vermogen

1,19:1

1,16:1

1,13:1

1,25:1

2,00:1

1,57:1

1,17:1

2,37:1

0,91:1

2,20:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten TMG x € 1.000

512.701

542.230

555.850

577.200

592.297

611.840

684.204

738.795

784.460

736.686

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten x € 1.000

24.129

-15.465

21.977

17.485

59.569

49.252

64.962

62.130

60.195

73.600

Nettoresultaat x € 1.000

-33.806

177.597

-10.602

-32.590

81.826

70.505

-359.988

400.097

49.599

65.428

Nettowinst TMG in procenten van de opbrengsten

-6,6%

32,8%

-1,9%

-5,6%

13,8%

11,5%

-52,6%

54,2%

6,3%

8,9%

Bedrijfsresultaat in procenten van de opbrengsten

-6,1%

-1,9%

2,9%

-14,3%

3,8%

-0,5%

-5,4%

-3,8%

-2,1%

7,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddelde opbrengst per werknemer (fte)

219.009

209.760

204.658

204.536

207.751

204.743

207.272

201.590

188.981

170.632

Personeel ultimo (fte)

2.259

2.459

2.745

2.940

2.851

2.988

3.278

3.594

3.782

4.362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabiliteit eigen vermogen

-13,1%

59,4%

-2,5%

-7,0%

15,4%

15,1%

-87,5%

46,2%

9,9%

12,3%

Uitkeringspercentage

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

26,3%

23,7%

p.m.

11,9%

50,0%

35,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

5,58

6,45

9,16

9,99

11,12

9,76

8,62

17,43

9,96

10,10

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

0,52

-0,33

0,47

0,37

1,25

1,03

1,35

1,24

1,20

1,40

Resultaat

-0,73

3,83

-0,23

-0,69

1,71

1,48

-7,49

8,00

0,99

1,25

Dividend

p.m.

p.m.

0,00

0,47

0,45

0,35

0,35

1,00

0,50

0,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laagste koers

5,61

7,92

6,60

9,10

14,52

8,95

8,86

19,69

19,00

17,06

Hoogste koers

9,11

14,853

10,49

16,45

16,45

14,80

24,86

26,87

23,00

20,64

Slotkoers per 31 december

6,09

9,11

8,00

9,95

14,95

13,14

12,45

25,00

19,85

18,25

 • Aangepast door stelselwijziging IAS19R.
 • Toe te rekenen aan Telegraaf Media Groep N.V.
 • Vóór uitkering € 6,00 interim-dividend.
icon

Begrippen en afkortingen

Carbon Disclosure Project (CDP)

Een onafhankelijke non-profit organisatie die wereldwijd streeft naar de mitigatie van de uitstoot van broeikasgassen. Voor meer informatie zie: http://www.cdp.net.

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Het CBF geeft informatie over goede doelen en bevordert verantwoorde fondsenwerving en bestedingen. Voor meer informatie zie: http://www.cbf.nl.

CertiQ

CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa. CertiQ is voor deze taak aangewezen door de Nederlandse overheid. De Garanties van Oorsprong die zij elektronisch verstrekken, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Certificaten die worden uitgegeven door CertiQ zijn verhandelbaar binnen Europa. Voor meer informatie zie: http://www.certiq.nl.

CO2emissiefactoren.nl

De lijst CO2-emissiefactoren is het initiatief van SKAO, Stichting Stimular, Connekt, Milieu Centraal en het ministerie van Infrastructuur en Milieu en is tot stand gekomen in samenwerking met diverse belanghebbenden naar aanleiding van een Green Deal met de betrokken partijen. Voor meer informatie zie: http://www.co2emissiefactoren.nl.

DAB+

Digital Audio Broadcasting. Systeem voor gedigitaliseerde radio uitzendingen.

DIP (Deinkted Pulp)

Gerecyclede papiervezels die zijn verwerkt door chemicaliën, waarmee drukinkten en andere ongewenste elementen verwijderd zijn van de papiervezels. Het proces heet deinking.

Duurzame berichtgeving

Duurzame thema’s die vakkundig en duidelijk verwoord zijn in onder meer specials, advertenties, branded content en actualiteiten.

Energie Efficiëntie Plan (EEP)

Een hulpmiddel voor het nemen van energie-efficiency verbeterende maatregelen bij het interne planningsproces van bedrijven. In het plan wordt vastgelegd wanneer welke maatregelen worden uitgevoerd. Het is een verplicht element bij de meerjarenafspraken energie-efficiency.

FSC

Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Voor meer informatie zie: http://www.fsc.nl.

Greenhouse Gas Protocol

Een internationale standaard voor het meten, berekenen en rapporteren van de uitstoot van broeikasgassen. Voor meer informatie zie: http://www.ghgprotocol.org/.

GRI

Global Reporting Initiative (GRI) stuurt aan op duurzaamheidrapportage door alle organisaties. GRI produceert ‘s werelds meest volledige Sustainability Reporting Framework, om zo meer transparantie van organisaties te bewerkstelligen. Voor meer informatie zie: https://www.globalreporting.org.

GRP’s

Gross Rating Points. Meeteenheid voor kijk- en luisterdichtheid.

HOI

Het Oplage Instituut (HOI) verzamelt, controleert en publiceert oplagecijfers van in Nederland verschijnende media. Sinds 1 januari 2015 overgenomen door NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia).

International Labour Organization (ILO)

De Internationale Arbeidsorganisatie is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Het bevorderen van sociale rechtvaardigheden in werk gerelateerde situaties is één van de belangrijkste doelstellingen van de ILO. Voor meer informatie zie: http://www.ilo.org.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

NOM

Nationaal Onderzoek Multimedia (zie HOI).

NMR

Nielsen Media Research.

NLO / Intomart

Nationaal Luister Onderzoek / Intomart.

OESO richtlijnen

De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 45 andere landen) van bedrijven verwacht bij het (internationaal) zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of milieu. Voor meer informatie zie: http://www.oesorichtlijnen.nl/

PEFC

Het Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) is een wereldwijd non-profit en onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Voor meer informatie zie: http://pefcnederland.nl.

Primaire brandstofinzet

Het elektriciteitsverbruik is berekend op basis van de primaire brandstofinzet. Dit betekent dat gerekend wordt met de energie van de brandstof die nodig is om 1 kWh elektriciteit te produceren in een elektriciteitscentrale. Een elektriciteitscentrale heeft een gemiddeld rendement van ongeveer 40%. Dit houdt in dat voor iedere kWh elektriciteit die door een elektriciteitscentrale geproduceerd wordt, 2,5 kWh brandstof nodig is. 1 kWh heeft een energie-inhoud van 3,6 Gigajoule. 1 kWh elektriciteitsverbruik op basis van de primaire brandstofinzet heeft dus een primaire energie-inhoud van 3,6 GJ x 2,5 = 9 GJ.

RAB

Radio Advies Bureau, marketingorganisatie van alle landelijke en regionale, publieke en commerciële radiostations

SKAO

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen is een organisatie die een methode publiceert voor de meting van CO2-prestaties van bedrijven. Als onderdeel van deze methode publiceert zij CO2-emissiefactoren.

Total Cost of Ownership

Total Cost of Ownership (TCO) is gebaseerd op het volledig inzichtelijk maken van alle kosten gerelateerd aan de aanschaf, het gebruik en de verwijdering/het hergebruik van ingekochte goederen en diensten.

Transparantiebenchmark

De Transparantiebenchmark is een jaarlijks onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen.

UN Global Compact

Een initiatief van de Verenigde Naties waarin overheden, het bedrijfsleven en uiteenlopende instellingen samenwerken om universele principes rondom mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptiebestrijding te ontwikkelen en toe te passen. Voor meer informatie zie: https://www.unglobalcompact.org.

knop omhoog