Jaarverslag 2014
icon

TMG in het kort

icon

Bedrijfsprofiel

Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) is een van de grootste mediabedrijven van Nederland. Onze kernactiviteit is het creëren en vermarkten van content. De hoofdmerken zijn De Telegraaf, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé, VROUW, een aantal sterke regionale dagbladen zoals het Haarlems Dagblad en het Noordhollands Dagblad, en Radio Veronica, Classic FM en Sky Radio.

Deze merken vormen het hart van het bedrijf. Het is onze uitdaging om de consument optimaal te bedienen met nieuws en entertainment, op elk moment van de dag en via alle beschikbare distributievormen. De behoefte van de consument staat centraal in de keuzes die wij maken. Door samenwerking tussen onze merken bieden wij adverteerders een aantrekkelijk crossmediaal bereik.

Eind 2014 bedroeg de omzet op basis van voortgezette activiteiten € 514,9 miljoen en waren er 2259 medewerkers (fte) in dienst.

De Telegraaf is de grootste krant van Nederland. Regionaal is TMG actief in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. De belangrijkste regionale dagbladen zijn Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eemlander. Het gratis dagblad Metro richt zich vooral op jongeren tussen de 18 en 35 jaar onderweg naar werk of studie. De merken VROUW, Privé en Autovisie richten zich op specifieke doelgroepen. Met onze radiozenders Sky Radio, Radio Veronica, Classic FM en diverse digitale muziekstations bereiken we dagelijks 2,3 miljoen luisteraars in de doelgroep 20-49 jaar.

TMG heeft daarnaast tientallen andere merken en titels die zich richten op nieuwsvoorziening, entertainment, e-commerce, vraag- en aanbod in de particuliere markt en op tv-productie. Lokale en hyperlokale nieuwsvoorziening biedt TMG via huis-aan-huisbladen en via het online nieuwsplatform Dichtbij.nl. TMG heeft twee eigen drukkerijen. Via Keesing Media Group geven we puzzelbladen en digitale puzzels uit in Nederland, België, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Duitsland en Spanje.

Met onze nieuws- en overige producten staan we midden in de maatschappij. Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee voor de impact van onze producten en productieprocessen op mens en milieu. Ons beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gericht op duurzame marktprestaties en helpt ons de positieve impact op mens en milieu te vergroten en de negatieve impact te verkleinen.

TMG heeft een beursnotering aan de effectenbeurs van NYSE Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de smallcap index (AScX). De marktkapitalisatie bedroeg eind 2014 € 282,3 miljoen.

icon

Geconsolideerde kerncijfers

Bedragen in duizenden euro’s

2014

2013

 

 

 

 

 

 

Som der bedrijfsopbrengsten

514.866

542.318

 

 

 

Bedrijfsresultaat

-31.400

-10.346

Financiële baten en lasten

-7.158

225.929

Resultaat op voortgezette activiteiten vóór belastingen

-38.558

215.583

 

 

 

Winstbelasting

-494

-4.985

Resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belasting

-23

-42.694

Nettoresultaat

-38.087

177.874

 

 

 

Minderheidsbelang

-4.281

277

Nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Telegraaf Media Groep

-33.806

177.597

 

 

 

Voorstel resultaatbestemming (niet verwerkt in de jaarrekening)

 

 

Ten gunste van reserves

p.m.

177.597

Dividenduitkering uit de overige reserves

p.m.

-301.275

Uitkeringspercentage

p.m.

p.m.

 

 

 

Per aandeel in €

 

 

Resultaat

-0,73

3,83

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

0,52

-0,33

Dividend

p.m.

6,50

 

 

 

Aantal personeelsleden voortgezette activiteiten ultimo (fte)

2.259

2.459

De jaarcijfers 2014 en 2013 zijn opgesteld volgens de IFRS-EU richtlijnen van toepassing voor het jaar 2014. De grondslagen voor consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De geconsolideerde winst- en verliesrekening is gepresenteerd op voortgezette activiteiten.

Het resultaat van beëindigde activiteiten dan wel aangehouden voor verkoop, is afzonderlijk gepresenteerd in 2014. De activiteiten van Keesing Games, Mobillion, Hyves social network, Moviebites en Nobiles waren reeds beëindigd/verkocht in 2013. Relatieplanet is zowel in 2013 als in 2014 aangehouden voor verkoop.

icon

Visie en strategie

Ambitie en visie

Telegraaf Media Groep wil consumenten in Nederland informeren, inspireren, vermaken en verbinden. We leveren content aan consumenten, op de juiste plek, op het juiste moment en in de vorm die de consument op dat moment kiest: via print, online, video, mobiel en radio. Dat doen we 24 uur per dag, zeven dagen in de week. We binden de consument aan ons via onze sterke merken, met nieuws en entertainment. Via data-uitwisseling stemmen we ons aanbod optimaal af op de behoefte van de consument en kiezen we voor distributievormen die aansluiten op het consumptiegedrag van onze klanten. Onze merken werken samen aan een aantrekkelijk cross-mediaal aanbod voor zowel consumenten als adverteerders. We ontwikkelen cross-industry partnerships om onze producten breder en gerichter te distribueren. Zo creëren we waarde voor onze stakeholders.

Strategie

TMG richt zich op het produceren van content voor distributie via print, online, video, mobiel en radio. Het consumentengedrag verandert in hoog tempo. De behoefte aan producten via digitale en audiovisuele media neemt toe en de behoefte aan print, waarin ons bedrijf van oudsher een sterke positie heeft, neemt structureel af. Het bedrijfsmodel was van oorsprong primair ingericht op levering via print. TMG staat voor de uitdaging om met haar organisatie, marktbenadering en business modellen succesvol in te spelen op de kansen en bedreigingen in deze veranderende markt.

Eind 2014 kondigde TMG de koers voor de toekomst aan. Het kernwoord in die koers is focus. In 2015 begint een transitie gebaseerd op de volgende strategische uitgangspunten:

 • De consument staat centraal in alles wat wij doen.
  We spelen in op individuele voorkeuren, zowel wat betreft producten en diensten als wat betreft distributiemodellen: via print, online, video, mobiel en radio. We maken gebruik van data-uitwisseling om ons aanbod af te stemmen op de behoefte van de klant.
 • Focus op het kernbedrijf en de hoofdmerken.
  Onze kernactiviteit is het creëren en vermarkten van content, met name nieuws en entertainment. Onze hoofdmerken zijn De Telegraaf, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé, VROUW, de regionale dagbladen zoals Haarlems Dagblad en Noordhollands Dagblad en Radio Veronica, Classic FM en Sky Radio. Voor de overige merken en activiteiten ontwikkelen we per onderdeel scenario’s voor de toekomst.
 • Focus op innovatie.
  Alle merken en titels innoveren voortdurend om het veranderend consumentgedrag te volgen. Met name in de regionale, lokale en hyperlokale nieuwsvoorziening is een inhaalslag nodig. De onderneming gelooft sterk in het belang van regionaal en lokaal nieuws, maar beter afgestemd op digitale consumptie.
 • Focus op samenwerking intern.
  Onze merken en titels werken samen aan een aantrekkelijk cross-mediaal aanbod voor consumenten en adverteerders. In de backoffice werken bedrijfsonderdelen samen om efficiency in de bedrijfsvoering te realiseren.
 • Focus op samenwerking extern.
  We ontwikkelen cross-industry partnerships om onze producten breder en gerichter te distribueren. Waar we nieuwe kansen zien, creëren we zelf nieuwe producten vanuit onze sterke merken of zoeken we samenwerking met partners, met name op het gebied van data en distributie.
 • We werken aan een flexibele, efficiënte en competente organisatie waarbij medewerkers en hun competenties in overeenstemming zijn met de groeiende vraag naar digitale en audiovisuele producten en de afnemende vraag naar print.
 • Duurzaamheid wordt sterker verankerd in onze bedrijfsstrategie en onze verslaglegging. We staan met onze producten midden in de maatschappij en streven met onze bedrijfsprocessen naar een positieve impact op zowel onze marktprestatie als op mens en milieu. Het jaarverslag 2014 is een eerste stap naar geïntegreerde rapportage.

TMG is volop in verandering. Dat leidt helaas onvermijdelijk tot verlies aan arbeidsplaatsen. Maar verandering biedt ook kansen. Voor het ontwikkelen en optimaliseren van nieuwe initiatieven en het realiseren van alle veranderingen hebben we toegewijde en competente medewerkers nodig. TMG wil medewerkers stimuleren en de ruimte geven. Talentontwikkeling en doorstroming zijn belangrijke aandachtspunten. Ook op dat gebied zullen we in 2015 nieuwe initiatieven nemen.

Vorig jaar gestelde strategische prioriteiten en doelen

Strategische prioriteiten en doelen voor 2014

Realisatie in 2014

Versterking van de belangrijkste merken.

Invoering tabloidformaat, redactionele vernieuwing, de digitale Zondagskrant en uitbreiding op video en mobiel versterkten het merk De Telegraaf. Ook de overige hoofdmerken ontplooiden initiatieven hiervoor, in het bijzonder Metro, VROUW, Autovisie en de regionale dagbladen. Radio Veronica en in mindere mate Sky Radio verloren aan merkkracht. Eind 2014 werd daarom nieuw beleid voor Sky Radio Group ingezet.

Nieuwe initiatieven voor groei en transformatie naar een sterke online-organisatie.

Binnen de onlineadvertentiemarkt was er vooral groei via video, mobiel en tablets. De digitale groei bij Holland Media Combinatie was beperkt.

De nieuwe initiatieven voor (online) en overige groei droegen financieel onvoldoende bij om de daling in print te kunnen compenseren.

Creëren van nieuwe business rondom De Telegraaf.

De verkoop van producten en diensten via GroupDeal steeg. De overige commerciële online-activiteiten droegen slechts beperkt bij aan de strategische ambitie. De Week van de Watersport en VaarTV waren succesvol.

De ontwikkeling van de extra business droeg financieel onvoldoende bij om de totale inkomstendaling van De Telegraaf te kunnen compenseren.

Consolidatie en optimalisatie van de regionale en lokale merken en titels, online-ambitie invullen door integratie van Dichtbij.

Volledige integratie backoffices van Holland Combinatie en HDC Media en fusie tot één bedrijf: Holland Media Combinatie. Van integratie van Dichtbij werd afgezien omdat de synergiemogelijkheden beperkt bleken. De gezamenlijke kosten daalden scherp.

Kostenbesparingsprogramma 2012-2016 van € 70 miljoen, waaronder een personeelsreductie van 350 fte, werd in de tweede helft van 2013 uitgebreid met € 50 miljoen en een verdere personeels­reductie van minimaal 350 fte. De uiterste termijn van 2016 werd hierbij vervroegd naar 2014.

Eind 2014 was ten opzichte van eind 2011 € 102 miljoen aan totale kosten bespaard. Het aantal medewerkers (fte) is in 2014 met 200 afgenomen. De reducties bij voornamelijk HMC liepen achter op de planning.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Met onze producten staan we middenin de maatschappij. Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee voor de impact van onze producten en productieprocessen op mens en milieu. Ons beleid op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gericht op duurzame marktprestaties en helpt ons de positieve milieu- en sociale impact te realiseren. Die impact is verspreid over de hele keten: van de inkoop van materialen tot de gebruikte producten door de consument en van de ontwikkeling van het personeel tot het verminderen van het ziekteverzuim.

TMG koopt materialen in, zoals papier, energie en inkt. Ook wordt scholing, training en opleiding ingekocht voor het optimaliseren van de kennis en kunde in de organisatie. Producten als brandstof en elektriciteit worden verbruikt in het productieproces en medewerkers zetten zich in voor het creëren van content en de exploitatie ervan. De producten die dit oplevert worden getransporteerd naar klanten (zoals winkels) en naar consumenten (zoals abonnees) en digitaal gedistribueerd. Aan het einde van deze cyclus is impact gemaakt bij consumenten (kennis, entertainment). De belangrijkste milieu-impact van TMG is indirect gelegen in het energie- en grondstoffenverbruik bij de productie van ingekochte materialen zoals papier en inkt, en direct in het eigen verbruik van brandstof, elektriciteit en halffabricaat, de uitstoot van CO2, en het restmateriaal dat wordt geproduceerd. De belangrijkste sociale impact is gelegen in de kennis en het welzijn van medewerkers en de impact die de producten van TMG hebben in de samenleving. 

De impact wordt gemonitord op verschillende manieren: via de berekening van de eigen CO2-uitstoot, het in kaart brengen van materiaalverbruik zoals papier, energie en productiemiddelen en de eisen die TMG op milieugebied stelt aan de inkoop van producten. De sociale impact wordt momenteel gemonitord aan de hand van indicatoren zoals ziekteverzuim en training en opleiding. Voor enkele indicatoren zijn concrete doelen vastgesteld. Eén daarvan is het doel om het aandeel gecertificeerd papier in de totale hoeveelheid krantenpapier te maximaliseren.

Strategische MVO-thema’s

TMG heeft haar MVO-beleid mede bepaald op basis van de mening van stakeholders. In 2013 vonden hiervoor gesprekken en analyses plaats. Op basis van een materialiteitsanalyse, waarbij de mogelijke impact van TMG en meningen van stakeholders beide werden gewogen, heeft TMG de volgende strategische MVO-thema’s vastgesteld:

 • grondstoffen en restmaterialen;
 • energie-efficiency;
 • transparantie;
 • duurzame berichtgeving;
 • goed werkgeverschap;
 • maatschappelijke betrokkenheid;
 • partnerships en duurzame ketenbenadering.

Daarnaast onderschrijft TMG de principes van de UN Global Compact, de OESO richtlijnen en de fundamentele rechten en arbeidsrechten zoals geformuleerd door de International Labour Organization (ILO).

MVO-management en -aansturing

De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van MVO-strategie en -beleid is belegd bij de Raad van Bestuur van TMG. In 2014 is een beleid opgesteld om structureel invulling te geven aan de zeven strategische MVO-thema’s. De bedrijfsonderdelen van TMG zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het MVO-beleid. Het MVO-managementsysteem dat zij volgen omvat: het MVO-beleid, het MVO-waardemodel (voor het vaststellen van de relevante en materiële MVO-aspecten, om acties te kunnen initiëren en volgen), taken en verantwoordelijkheden, MVO-rapportage en structuur voor ondersteuning.

De gestelde doelen worden opgenomen in de prestatie-evaluatie en -beloning van het betrokken lijnmanagement. Vanaf 2015 wordt een MVO-stuurgroep opgericht. Deze zal bestaan uit de CEO (voorzitter), de CFO, de MVO-manager, een adviseur corporate communicatie en diverse overige betrokken medewerkers. De Raad van Bestuur draagt het beleid uit, de MVO-manager ondersteunt de bedrijfsonderdelen en leidt een aantal tijdelijke MVO-taakgroepen.

Transparantie

Transparantie is een van onze strategische MVO-thema’s. We uiten dat onder meer met deze eerste stap naar een geïntegreerd jaarverslag. Per bedrijfsonderdeel informeren we in dit verslag zowel over financiële en commerciële prestaties als over milieu- en sociale prestaties indien relevant. Voor een transparante rapportage hanteert TMG de richtlijnen van de Transparantiebenchmark, vastgesteld door het Nederlandse Ministerie van Economische zaken, de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI 4) en het Carbon Disclosure Project (CDP). Het CDP streeft naar de verlaging van de CO2-emissies. Zie www.cdp.net via de zoekterm Telegraaf Media Groep voor de CDP-rapportage van TMG. Zie http://tmg.nl/duurzaamheid voor de GRI-tabel.

De afgelopen jaren waren de kosten van reorganisaties hoog. Door deze kosten te elimineren en te sturen op genormaliseerde resultaten was er onvoldoende focus op de werkelijke prestaties en de feitelijke kasstromen van de onderliggende bedrijfsonderdelen. Met ingang van 2015 worden de rapportage en de aansturing aangepast.

Transparantie in de interne rapportages is van belang om prestaties van bedrijfsonderdelen goed te kunnen beoordelen en tijdig de juiste maatregelen te nemen. De afgelopen jaren kregen goed presterende bedrijfsonderdelen vaak hoge kosten doorbelast om het teruggelopen resultaat van andere minder presterende onderdelen te verhogen. Met ingang van 2015 verminderen we in de interne rapportages de omvang van de interne doorberekeningen. Verantwoordelijkheden worden hierdoor duidelijker, resultaten transparanter.

Een transparant jaarverslag uit zich ook in duidelijke informatie over onze strategie en doelstellingen en de voortgang die hiermee in het verslagjaar is bereikt.

Met betrekking tot transparantie zijn voor TMG twee materiële MVO-aspecten van belang: een transparante bedrijfsvoering en de aansluiting bij externe schema’s en systemen, zoals GRI, CDP en Transparantiebenchmark. In 2015 worden, mede op basis van een stakeholderdialoog, prestatie-indicatoren (KPI’s) en doelstellingen vastgesteld.

De behaalde scores op de Transparantiebenchmark en het Carbon Disclosure Project, bieden al enig inzicht in de mate van transparantie van TMG in 2014. TMG steeg in 2014 naar de 80e plaats op de ranglijst van de Transparantiebenchmark. TMG wil haar MVO-beleid en de rapportage daarover naar een hoger niveau brengen.

Strategisch MVO-thema

KPI

Eenheid

Doelstelling 2014

Resultaat 2014

Resultaat 2013

Transparantie

Deelname MVO- benchmarks

 

 

 

 

Score TMG op de Transparantiebenchmark

#

Top 100

 

80

149

Score TMG bij het Carbon Disclosure Project

#

>70

 

75

62

Dialoog met stakeholders

TMG hecht groot belang aan regelmatig overleg met stakeholders over de koers van het bedrijf en de wensen en verwachtingen van stakeholders ten aanzien van TMG. De Raad van Bestuur en de directies van bedrijfsonderdelen zijn hier op verschillende manieren bij betrokken.

Selectie stakeholders

In de stakeholderinventarisatie is gekeken naar de invloed die stakeholders (kunnen) uitoefenen op TMG. De stakeholders zijn ten behoeve van de stakeholderselectie ingedeeld in de mate van invloed op TMG en de mate van belang bij TMG.

In onderstaand overzicht zijn alleen de groepen stakeholders opgenomen die voor TMG van cruciaal belang zijn voor het bedrijfsmodel: klanten (consumenten en adverteerders), leveranciers, aandeelhouders, medewerkers en partners.

Stakeholders

Vorm dialoog

Frequentie dialoog

Inhoud dialoog

Klanten (mediaconsumenten)

Één op één

Klantpanels

Sociale media

Dagelijks

Bezorging

Inhoud content

Klanten
(adverteerders en mediabureaus)

Één op één

Dagelijks

Bereik, inhoud uitingen, doelen, mogelijkheden, prijzen.

Interne stakeholders (medewerkers, Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur, management/directies, ondernemingsraden)

 

Bijeenkomsten gehele organisatie

Afdelingsoverleggen

Bilaterale overleggen

Planning & beoordelingscyclus

Overleggen met Ondernemingsraden

Directe onderlinge contacten

Periodiek

Wekelijks

Periodiek

Jaarlijks

Periodiek

Dagelijks

Nieuwe organisatiestructuur Strategie Acquisitiebeleid Arbeidsvoorwaarden

Aandeelhouders

Aandeelhoudersvergadering

Formeel en informeel overleg

Periodiek/Jaarlijks

Periodiek

Financiële gezondheid TMG

Leveranciers

Eén op één

Dagelijks

Prijs, kwaliteit, duurzaamheid

 

icon

Organisatie en management

per 31 december 2014

Raad van Bestuur

Geert-Jan van der Snoek, CEO Telegraaf Media Groep N.V. (per 1 juli 2014)  

Leo Epskamp, CFO Telegraaf Media Groep N.V. (per 1 september 2014)

Directeuren

Harry de Wit, Directeur TMG Landelijke Media (per 1 november 2014)

Ferdy Demmers en Gert Jan Oelderik, Directie Holland Media Combinatie (per 1 november 2014)

Philip Alberdingk Thijm, Directeur Keesing Media Group (per 1 juli 2014)

Geert-Jan van der Snoek, Directeur Sky Radio Group (tijdelijk sinds 1 oktober 2014)

icon

Het aandeel TMG

Aandelen en notering

Het geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal van TMG bestond eind 2014 uit 46.350.000 gewone aandelen en 960 prioriteitsaandelen, met een gezamenlijke beurswaarde van € 282,3 miljoen op 31 december 2014. Het aantal gewone aandelen bleef in 2014 ongewijzigd. TMG heeft een beursnotering aan de effectenbeurs van NYSE Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de smallcap index (AScX). De ISIN-code is NL0000386605.

Spreiding aandelenbezit en bescherming zeggenschap

Voor zover bekend bij TMG rapporteerden de volgende aandeelhouders op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) bij de AFM een direct aandelenbelang van 3% of meer in TMG: VP Exploitatie N.V. (30,5%) en de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. (62,7 %). De laatste houdt de aandelen ten titel van beheer. Binnen de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. hebben de volgende certificaathouders een belang van 3 % of meer in TMG gerapporteerd: Dasym Investment Strategies B.V. (20,06%), Delta Lloyd (7,12%), M.M.J.J. Boekhoorn (5,0%), Navitas (5,01%), Tweedy Browne Company LLC (4,71%) en M.S. Paarlberg (3,35%). Voor een overzicht van alle uitstaande en potentieel inzetbare beschermingsmaatregelen tegen een overname van zeggenschap over TMG, zie hoofdstuk Overige gegevens: Stichting Preferente Aandelen TMG en Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen TMG.

Koersverloop en kengetallen per gewoon aandeel

Het aandeel TMG sloot het jaar af op een koers van € 6,09. Dit was 33% lager dan de koers eind 2013 (€ 9,11).

 

2014

2013

Winst per aandeel

0,73

3,83 

Verwaterde winst per aandeel

- 0,73

3,83

Dividend

 p.m.

6,50 

In 2013 was sprake van een uitzonderlijk hoge dividenduitkering in verband met de verkoop van het 6%-belang in ProSiebenSat.1 Media AG. Voor een toelichting op de winst per aandeel, zie Jaarrekening, toelichting 24 Winst per aandeel.

Er is over 2014 geen winst gemaakt. Er staat daarom over het boekjaar 2014 geen winst ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Dividendbeleid

In 2014 werd, op voorstel van de Raad van Bestuur, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april besloten het dividend vanaf het boekjaar 2014 afhankelijk te maken van de genormaliseerde operationele kasstroom. Dat wil zeggen de genormaliseerde EBITDA van de totale activiteiten onder aftrek van de verschuldigde licentielasten van Sky Radio Group (cashout), belastingen, rente en vervangingsinvesteringen. Het uitgangspunt is een uitkering ter grootte van 30% à 40% van deze netto operationele kasstroom, voor zover mogelijk binnen de statutaire bepalingen en convenanten met de banken.

Voor een compleet overzicht van ons beleid omtrent de bestemming van de winst, zie Overige informatie, Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van de winst.

Financiële kalender

Op 23 april 2015 vindt de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) plaats. Dan legt de Raad van Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid aan de aandeelhouders. De agenda van de AvA is vanaf 11 maart te raadplegen op www.tmg.nl. De aandeelhouders van TMG komen minimaal één keer per jaar bijeen tijdens een jaarlijkse Algemene Vergadering. Deze wordt belegd door de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen.

Gebeurtenis

Datum

Tijd

Opmerkingen

Persbericht jaarcijfers

11 maart 2015

vóór beurs

 

Persconferentie

11 maart 2015

09.30-10.30 uur

inclusief audiowebcast

Analistenbijeenkomst

11 maart 2015

14.00-16.00 uur

inclusief audiowebcast

Jaarverslag 2014

11 maart 2015

16.00 uur

online beschikbaar

Uiterste datum voor registratie AvA

26 maart 2015

 

 

Algemene Vergadering

23 april 2015

10.30 uur 

@ TMG, Basisweg 30, Amsterdam

Resultaat eerste kwartaal 2015

22 april 2015

vóór beurs

 

Resultaat tweede kwartaal 2015

31 juli 2015

vóór beurs

 

Resultaat derde kwartaal 2015

23 oktober 2015

vóór beurs

 

Informatie voor investeerders

Op http://tmg.nl/investeerders staat alle openbare informatie over onze prestaties, strategie en activiteiten. Indien de Raad van Bestuur een presentatie houdt voor analisten, beleggers en overige geïnteresseerden, zoals bij de publicatie van de jaarcijfers, dan wordt deze live geaudiocast op deze site. De audiocasts en bijbehorende presentaties kunnen ook later worden geraadpleegd. 

De missie van
Paul
Jansen

Paul Jansen zit vaker in de Tweede Kamer dan thuis op de bank. Alles om zijn missie te verwezenlijken voor De Telegraaf: “Ik wil uitleggen wat de feiten zijn.”

Naam: Paul Jansen
Leeftijd: 47
Functie: politiek commentator
Merk: De Telegraaf

“Topjournalistiek bedrijven bij de grootste krant van Nederland; dat doen we met De Telegraaf en daarom werk ik er zo graag. Het is de eredivisie voor verslaggevers. Om De Telegraaf kun je niet heen. Onze ‘in your face’ opmaak is een duidelijk statement, onze voorpagina voor iedereen herkenbaar.

Mijn missie: verbanden leggen tussen gebeurtenissen, zoals mijn geschiedenisleraar op de middelbare school zo goed kon. Door hem ging ik de journalistiek in. Ik wil uitleggen wat de feiten zijn, zodat anderen er een mening over kunnen formuleren. Bij die analyses wil ik het verhaal achter het nieuws vertellen, uitleggen en duiden. Kijk, iedereen heeft een mening over politiek, maar de meesten komen niet verder dan ‘in Den Haag maken ze er weer een potje van’. De Telegraaf biedt me − al bijna twintig jaar − de ruimte om daar iets aan te doen.

Topjournalistiek bij de grootste krant van Nederland”

Ik woon in Leiden, al denkt mijn gezin (vrouw en vier kinderen) dat ik op het Binnenhof woon. De politiek is de laatste jaren zeer instabiel, dus voor mij is er veel te doen. Je kunt je vinger nu eenmaal niet op het nieuws leggen als je er niet bent. Politiek moet je opsnuiven. Met je poten in de modder staan om te weten hoe het gaat.

Hoogtijdagen zijn Tweede Kamerverkiezingen of kabinetcrises. Alles komt dan in beweging en niemand kan inschatten hoe het verloopt. Die onvoorspelbaarheid maakt politiek boeiend om te volgen. Toch kan het ook saai zijn. Debatten duren soms úren. En dan is het vaak nog spel ook, omdat de beslissingen achter de schermen allang zijn genomen. Dan zijn politici alleen maar bezig met elkaar vliegen afvangen. Ik zit die debatten daarom niet allemaal uit, hoor. Sowieso bestaat mijn werk vooral uit het onderhouden van mijn netwerk. De wandelgangen in, met mensen praten.

Balanceren op een dun koord

De informatie uit mijn netwerk is vaak gekleurd. Elke politicus probeert de kiezer te vangen op zijn eigen manier. Aan mij de taak er een helder en zo objectief mogelijk verhaal van te maken. Ik wil de lezer inzicht geven in het politieke spel en de bijbehorende knikkers. Wat zijn de gevolgen? Welke belangen spelen mee en welke afwegingen worden gemaakt? Ik verklaar wat er op de bühne gebeurt en geef een kijkje achter de schermen. Deel ik die informatie niet, dan pakken politici burgers in.

Bij heel ingewikkelde thema’s is parlementaire journalistiek een kwestie van balanceren op een dun koord. Je wil het verhaal simplificeren, maar het moet wel de lading blijven dekken. Lukt dat niet, dan breng ik het nieuws soms gewoon niet. Gelukkig kan ik uitgebreidere analyses en verdieping kwijt in mijn wekelijkse column en het tv-programma Vandaag de Dag waarin ik af en toe optreed. Een fantastische zijweg. Op welk van de verschillende platformen dan ook, je voelt dat je onderdeel uitmaakt van een leidinggevend concern. TMG heeft de slagkracht, uitstraling en de potentie om te blijven groeien. Daar lever ik graag een bijdrage aan.”

knop omhoog