Jaarverslag 2014
icon

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2014

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

 

 

 

Nettoresultaat

 

-38.087

177.874

Aanpassingen voor:

 

 

 

Afschrijvingen materiële vaste activa

15.

10.691

12.499

Amortisatie immateriële activa

14.

17.829

23.463

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa

14.

42.906

29.126

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa

8.

6.049

5.423

Netto financieringslasten

10.

2.021

4.468

Boekwinst op verkochte vaste activa

5.

-2.165

-88

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de "equity" methode

10.

-

-12.224

Overige resultaten deelnemingen

10.

5.137

-212.238

Winstbelasting

11.

-491

-11.371

 

 

43.890

16.932

Mutatie voorraden

 

437

6.648

Mutatie handels- en overige vorderingen

 

14.145

-5.384

Mutatie handelsschulden en overige verplichtingen

 

-17.236

-21.937

Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen

 

-13.307

-6.161

 

 

27.929

-9.902

Ontvangen rente

 

232

240

Betaalde rente

 

-893

-3.310

Betaalde winstbelastingen

 

-3.139

-2.493

Nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

 

24.129

-15.465

 

 

 

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

 

 

Ontvangen dividend

 

-

70.693

Investeringen in immateriële activa

14.

-5.613

-5.772

Investeringen in materiële vaste activa

15.

-7.403

-16.896

Verwerving van geassocieerde deelnemingen

 

-299

-

Desinvestering van geassocieerde deelnemingen

 

-

390.565

Verkoop van bedrijfsactiviteit, na aftrek van afgestoten geldmiddelen

 

-1.449

-503

Desinvesteringen van immateriële activa

14.

2.975

-

Desinvesteringen van materiële vaste activa

 

1.160

473

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-10.629

438.560

 

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 

 

Betaald dividend

23.

-

-301.275

Aflossing langlopende verplichtingen

 

-9.316

-88.879

Wijziging belang van derden

 

-3.831

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-13.147

-390.154

 

 

 

 

Nettomutatie geldmiddelen

 

353

32.941

Geldmiddelen per 1 januari

 

41.311

9.062

Mutatie geldmiddelen opgenomen onder activa aangehouden voor verkoop

 

-404

-692

Geldmiddelen per 31 december

 

41.260

41.311

knop omhoog