Jaarverslag 2014
icon

Geconsolideerd overzicht van de financiële positie

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2014

2013

 

 

 

 

ACTIVA

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

Immateriële activa

14.

249.431

309.440

Materiële vaste activa

15.

58.103

67.540

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

16.

159

334

Latente belastingvorderingen

29.

38.862

34.507

Overige vorderingen

17.

2.279

2.343

Totaal vaste activa

 

348.834

414.164

 

 

 

 

Vlottende activa

 

 

 

Voorraden

18.

6.651

7.088

Belastingvorderingen

12.

2

-

Handels- en overige vorderingen

19.

69.703

84.728

Geldmiddelen

20.

41.260

41.311

Activa aangehouden voor verkoop

21.

8.806

9.060

Totaal vlottende activa

 

126.422

142.187

 

 

 

 

Totaal activa

 

475.256

556.351

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

Geplaatst kapitaal

 

11.588

11.588

Overige reserves

 

247.131

287.198

Toe te rekenen aan aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.

22.

258.719

298.786

Minderheidsbelang

25.

-8.018

-2.164

Totaal eigen vermogen

 

250.701

296.622

 

 

 

 

Verplichtingen

 

 

 

Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen

26.

21.623

28.531

Personeelsbeloningen

27.

8.703

8.976

Voorzieningen

28.

274

-

Latente belastingverplichtingen

29.

19.132

20.251

Totaal langlopende verplichtingen

 

49.732

57.758

 

 

 

 

Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen

26.

8.986

9.192

Handelsschulden en overige verplichtingen

30.

132.499

150.256

Voorzieningen

28.

28.279

40.869

Belastingschulden

12.

4.143

742

Passiva aangehouden voor verkoop

 

916

912

Totaal kortlopende verplichtingen

 

174.823

201.971

 

 

 

 

Totaal verplichtingen

 

224.555

259.729

 

 

 

 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

475.256

556.351

knop omhoog