Jaarverslag 2014
icon

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2014

2013

 

 

 

 

Voortgezette activiteiten

 

 

 

Opbrengsten

4.

512.701

542.230

Overige bedrijfsopbrengsten

5.

2.165

88

Som der bedrijfsopbrengsten

 

514.866

542.318

 

 

 

 

Grond- en hulpstoffen

6.

38.263

42.656

Personeelskosten

7.

181.719

231.454

Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen

8.

77.475

31.392

Overige bedrijfskosten

9.

248.809

247.162

Som der bedrijfslasten

 

546.266

552.664

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat

 

-31.400

-10.346

 

 

 

 

Resultaat deelnemingen

10.

-5.137

230.344

Financiële baten

10.

240

178

Financiële lasten

10.

-2.261

-4.593

Financiële baten en lasten

 

-7.158

225.929

 

 

 

 

Resultaat uit voorgezette activiteiten vóór belastingen

 

-38.558

215.583

 

 

 

 

Winstbelasting

11.

-494

-4.985

Nettoresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

-38.064

220.568

 

 

 

 

Beëindigde activiteiten

 

 

 

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belasting

13.

-23

-42.694

Nettoresultaat

 

-38.087

177.874

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultaat toe te rekenen aan:

 

 

 

Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.

 

-33.806

177.597

Minderheidsbelang

 

-4.281

277

Nettoresultaat

 

-38.087

177.874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultaat per aandeel

 

 

 

Nettoresultaat toerekenbaar aan houders van gewone aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

24.

-33.806

177.597

Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen

24.

46.350.000

46.350.000

Gewoon en verwaterd resultaat voortgezette bedrijfsactiviteiten per aandeel (EUR)

 

-0,73

4,75

Gewoon en verwaterd resultaat per aandeel (EUR)

 

-0,73

3,83

knop omhoog