Jaarverslag 2014
icon

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1. Grondslagen voor consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling

Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

Telegraaf Media Groep N.V. (de Vennootschap) is gevestigd in Amsterdam, Nederland, en houdt zich voornamelijk bezig met het uitgeven van gedrukte media en de exploitatie van en deelname in digitale media en radio. De aandelen van de Vennootschap zijn genoteerd aan NYSE Euronext te Amsterdam.

De geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2014 omvat de Vennootschap, haar dochterondernemingen (samen TMG), entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend en het belang van TMG in geassocieerde deelnemingen.

Deze jaarrekening is opgesteld door de Raad van Bestuur en gezamenlijk met de Raad van Commissarissen ondertekend op 10 maart 2015.

Overeenstemmingsverklaring

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door de International Accounting Standards Board (IASB) vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde International Financial Reporting Standards (IFRS) en de interpretaties daarvan door de IASB.

Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal. Ten aanzien van de vennootschappelijke winst- en verliesrekening van TMG is gebruik gemaakt van de vrijstelling ex artikel 402 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Aanpassingen in grondslagen

De hierna uiteengezette grondslagen voor financiële verslaggeving zijn consistent toegepast voor de gepresenteerde perioden 2014 en 2013, behoudens het hiernavolgende. Vanaf januari 2014 zijn verschillende wijzigingen in de IFRS-regelgeving van kracht. De aard en impact van de nieuwe standaarden zijn hieronder beschreven:

Amendementen IFRS 10, IFRS 12 en IAS 27 Investment Entities

De wijzigingen betreffen een uitzondering op de consolidatieverplichting voor entiteiten die voldoen aan de criteria van een investeringsmaatschappij onder IFRS 10 Geconsolideerde Financiële Jaarrekening. Een dochtermaatschappij aangehouden als investering wordt gewaardeerd tegen reële waarde.

Amendementen IAS 19 Defined Benefit Plans: Employee Contributions

Dit verduidelijkt de werknemersbijdrage of derden voor defined benefit plans, wanneer deze bijdragen afhankelijk zijn van het aantal dienstjaren van de werknemer. Bijdragen onafhankelijk van het aantal dienstjaren mogen in mindering worden gebracht op de servicekosten in een periode.

IAS 32 Financiële instrumenten

Offsetting financiële activa en verplichtingen betreft voornamelijk presentatiewijzigingen. De wijzigingen verduidelijken de vereisten voor saldering van financiële activa en verplichtingen.

IAS 36 Bijzondere waardevermindering vaste activa

De wijziging verduidelijkt de informatieverschaffing over de realiseerbare waarde van activa die een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan.

IAS 39 Financiële instrumenten

De wijziging heeft betrekking op de vernieuwing van derivaten. Vernieuwing van een derivaat aangewezen als afdekkingsinstrument dient niet te leiden tot stopzetten van hedge accounting wanneer er wordt voldaan aan bepaalde criteria.

IFRIC 21 Heffingen

IFRIC 21 verduidelijkt de verwerking van een verplichting tot het betalen van een heffing indien deze verplichting binnen het toepassingsgebied van IAS 37 valt. IFRIC 21 verduidelijkt eveneens de verwerking van een heffing waarvan het bedrag en het tijdstip zeker zijn.

De wijzigingen hebben vooralsnog geen invloed op de financiële positie en de waarderingsgrondslagen van TMG. Daar waar noodzakelijk zijn in de toelichting en presentatie aanpassingen doorgevoerd overeenkomstig de wijzigingen van IFRS.

Veranderingen in de presentatie

De presentatie in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie, de geconsolideerde winst- en verliesrekening en bepaalde toelichtingen is in 2014 gewijzigd om additionele en relevante informatie te verstrekken. De wijzigingen in de IFRS regelgeving hebben hierin mede geresulteerd. Bepaalde vergelijkende cijfers zijn aangepast aan de huidige presentatie. Verlieslatende contracten (ultimo 2013: 1.757) en geschillen (ultimo 2013: 4.000) zijn in 2013 opgenomen onder belastingschulden, handelsschulden en overige verplichtingen. In 2014 zijn ze, met vergelijkende cijfers 2013, afzonderlijk als voorzieningen gepresenteerd.

Schattingen en oordeelsvorming door de leiding

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de leiding oordelen vormt, schattingen maakt en veronderstellingen doet die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op een eenvoudige andere wijze uit andere bronnen blijkt.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden periodiek beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de herziening alleen voor die periode gevolgen heeft. Indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als de toekomstige perioden, wordt die schattingswijziging verwerkt in de periode van herziening en toekomstige perioden. De belangrijkste posten, waarop schattingen een invloed van materiële betekenis kunnen hebben, zijn:

 • overname van dochterondernemingen (disconteringsvoet en toekomstige kasstromen - zie verder 3.)
 • immateriële activa (gebruiksduur, disconteringsvoet en toetsing bijzondere waardeverminderingen - zie verder 14.)
 • materiële vaste activa (gebruiksduur - zie verder 15.)
 • handelsvorderingen (toetsing bijzondere waardeverminderingen - zie verder 19.)
 • personeelsbeloningen (disconteringsvoet en aangroei van verplichtingen - zie verder 27.)
 • reorganisatievoorziening (hoogte afvloeiingsbedragen en wijze van afvloeien - zie verder 28.)
 • latente belastingvorderingen en -verplichtingen (tarief en looptijd belastinglatentie -zie verder 29.).

Voor de gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten bij het opstellen van de jaarrekening wordt bij de betreffende post verwezen naar de toelichting.

Grondslagen voor consolidatie

In de consolidatie worden de financiële gegevens van de moedermaatschappij TMG en haar dochterondernemingen verwerkt. De consolidatie geschiedt met toepassing van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de moedermaatschappij.

Dochterondernemingen

Dochterondernemingen zijn die entiteiten waarover de Vennootschap zeggenschap heeft. De Vennootschap heeft zeggenschap over een entiteit indien zij op basis van haar betrokkenheid bij de entiteit is blootgesteld aan, dan wel recht heeft op, variabele rendementen en het vermogen heeft die rendementen te beïnvloeden aan de hand van haar zeggenschap (macht) over de entiteit. De jaarrekeningen van dochterondernemingen zijn in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen vanaf de datum waarop voor het eerst sprake is van zeggenschap tot aan het moment waarop de zeggenschap eindigt. Bij de beoordeling of er sprake is van zeggenschap wordt rekening gehouden met potentiële stemrechten die materieel ("substantive") zijn.

De winst- en verliesrekening en elk onderdeel van het totaalresultaat worden toegekend aan de eigenaren van de dochteronderneming en het minderheidsbelang.

Gezamenlijke overeenkomsten

Een joint venture is een overeenkomst waarover de Vennootschap gezamenlijke zeggenschap uitoefent, en waarbij de Vennootschap eerder rechten heeft ten aanzien van de netto activa van de overeenkomst dan rechten ten aanzien van de activa en verplichtingen ten aanzien van de passiva.

Joint ventures waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, worden verantwoord op basis van de ‘equity’-methode en worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen kostprijs. In die kostprijs van de deelneming zijn de transactie­kosten inbegrepen. Na de eerste verwerking bevat de geconsolideerde jaarrekening het aandeel van de Vennootschap in de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode, tot aan de datum waarop voor het laatst sprake is van invloed van betekenis of gezamenlijke zeggenschap.

Een joint operation is een overeenkomst waarover de Vennootschap gezamenlijk de zeggenschap uitoefent, en waarbij de Vennootschap rechten ten aanzien van de activa en verplichtingen ten aanzien van de passiva heeft. Voor joint operations waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, wordt het volgende verantwoord:

 • rechten op de activa en verplichtingen ter zake van de passiva; en
 • bijbehorende rechten op de opbrengsten en verplichtingen ter zake van de bijbehorende lasten.

Geassocieerde deelnemingen

Geassocieerde deelnemingen zijn die entiteiten waarin TMG invloed van betekenis heeft op het financiële en operationele beleid, maar waarover zij geen zeggenschap of geen gezamenlijke zeggenschap heeft. Dochterondernemingen en gezamenlijke afspraken zijn geen geassocieerde deelnemingen. De geconsolideerde jaarrekening omvat het aandeel van TMG in het totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen volgens de equity-methode, vanaf de datum waarop TMG voor het eerst invloed van betekenis heeft, tot aan de datum waarop deze eindigt.

De goodwill, geïdentificeerd bij acquisitie, is opgenomen in de boekwaarde van de investering minus eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. In de geconsolideerde jaarrekening is het TMG-aandeel opgenomen in opbrengsten, kosten en eigen vermogensmutaties van investeringen, na aanpassingen om de waarderingsgrondslagen in lijn te brengen met die van TMG. Een bijzondere waardevermindering wordt onmiddellijk in het resultaat verantwoord. Wanneer het aandeel van TMG in de verliezen groter is dan de waarde van het belang in een geassocieerde deelneming, wordt de boekwaarde van de entiteit in het overzicht van de financiële positie van TMG afgeboekt tot nihil en worden verdere verliezen niet meer in aanmerking genomen, behalve voor zover TMG een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting is aangegaan of betalingen heeft verricht namens een geassocieerde deelneming.

Eliminatie van transacties bij consolidatie

Intragroepssaldi en eventuele niet-gerealiseerde winsten en verliezen op transacties binnen TMG of baten en lasten uit dergelijke transacties worden bij de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd. Niet-gerealiseerde winsten uit hoofde van transacties met geassocieerde deelnemingen en entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, worden geëlimineerd naar rato van het belang dat TMG in de entiteit heeft. Niet-gerealiseerde verliezen worden op dezelfde wijze geëlimineerd als niet-gerealiseerde winsten, maar slechts voor zover er geen aanwijzing is voor een bijzondere waardevermindering. Het resultaat van de verworven of afgestoten dochterondernemingen gedurende het boekjaar is opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening vanaf c.q. tot de datum van aandelenoverdracht. Indien noodzakelijk zijn er aanpassingen doorgevoerd in de cijfers van de dochterondernemingen, om de waarderingsgrondslagen in overeenstemming te brengen met die van TMG.

Vreemde valuta

Transacties in vreemde valuta

Transacties (gebeurtenissen die in het resultaat worden verantwoord) luidend in vreemde valuta worden in euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoers per transactiedatum.

De balans bestaat uit monetaire en niet-monetaire activa en verplichtingen. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in euro’s omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. De bij de omrekening optredende valutakoersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Niet-monetaire activa en verplichtingen die in een vreemde valuta luiden en op basis van historische kosten worden gewaardeerd, worden omgerekend tegen de wisselkoers per transactiedatum. Niet-monetaire activa en verplichtingen in vreemde valuta’s die tegen reële waarde worden opgenomen, worden in euro’s omgerekend tegen de wisselkoersen die golden op de data waarop de reële waarden werden bepaald.

Activa en verplichtingen van buitenlandse activiteiten

De activa en verplichtingen van buitenlandse activiteiten, met inbegrip van goodwill en bij consolidatie ontstane reële waardecorrecties, worden in euro’s omgerekend tegen de geldende koers per balansdatum. De opbrengsten en kosten van deze buitenlandse activiteiten worden in euro’s omgerekend tegen de koers op transactiedatum. Koersverschillen worden direct in een afzonderlijke component van het eigen vermogen opgenomen. Valutakoerswinsten en -verliezen die voortvloeien uit een monetaire post die is te ontvangen van of te betalen aan een buitenlandse activiteit waarvan de afhandeling in de voorzienbare toekomst niet gepland noch waarschijnlijk is, worden beschouwd als onderdeel van een netto-investering in een buitenlandse activiteit en worden rechtstreeks verwerkt in de reserve koersverschillen binnen het eigen vermogen. De in de reserve koersverschillen opgenomen bedragen worden bij afstoting overgeboekt naar de winst- en verliesrekening.

Immateriële activa

Goodwill

Goodwill betreft een bedrag dat voortvloeit uit de overname van dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en gemeenschappelijke overeenkomsten.

De overnameprijs van een dochteronderneming, gemeenschappelijke overeenkomst of geassocieerde deelneming is gelijk aan het bedrag dat voor de verwerving van het kapitaalbelang is betaald. Wanneer deze overnameprijs hoger is dan het aandeel in de reële waarde op verwervingsdatum van de identificeerbare activa, passiva en voorwaardelijke verplichtingen, wordt het meerdere verantwoord als goodwill. Goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Goodwill wordt toegerekend aan kasstroomgenererende eenheden en wordt niet geamortiseerd. In plaats daarvan wordt jaarlijks getoetst of er sprake is van een bijzondere waardevermindering (zie grondslag bijzondere waardeverminderingen). Voor geassocieerde deelnemingen en gemeenschappelijke overeenkomsten wordt de boekwaarde van de goodwill opgenomen in de boekwaarde van de investering in de geassocieerde deelneming. Bij afstoting van een belang in een dochteronderneming, gemeenschappelijke overeenkomst of geassocieerde deelneming wordt de hiermee samenhangende goodwill meegenomen in de bepaling van de boekwinst of het -verlies. Negatieve goodwill die bij een overname ontstaat, wordt direct als bate in de winst- en verliesrekening opgenomen. Acquisities van minderheidsbelangen worden verwerkt als een transactie tussen aandeelhouders binnen het eigen vermogen, waardoor op een dergelijke transactie geen goodwill wordt verantwoord.

Overige immateriële activa

Overige immateriële activa betreffen licentierechten, (in eigen beheer ontwikkelde) informatiesystemen voor eigen gebruik en tijdelijke merk- en uitgavenrechten. De overige door TMG verworven immateriële activa worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met cumulatieve amortisatie en bijzondere waardeverminderingen (zie grondslag bijzondere waardeverminderingen). Uitgaven voor ontwikkelingsactiviteiten, waarbij de onderzoeksresultaten worden aangewend voor een plan of ontwerp voor de productie van nieuwe of wezenlijk verbeterde producten en processen, worden geactiveerd indien het product of proces technisch en commercieel haalbaar is, afzonderlijk identificeerbaar is, de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld en TMG over voldoende middelen beschikt om de ontwikkeling te voltooien.

De geactiveerde uitgaven omvatten de materiaalkosten, directe arbeidskosten en het direct toerekenbare deel van de indirecte kosten. Voor het geactiveerde deel wordt een wettelijke reserve gevormd. De overige ontwikkelingskosten worden als last in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer zij worden gemaakt. De geactiveerde ontwikkelingskosten worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met cumulatieve amortisatie en bijzondere waardeverminderingen.

Uitgaven na eerste opname

Uitgaven na eerste opname voor geactiveerde immateriële activa worden als last in de winst- en verliesrekening verwerkt, tenzij door de uitgave de toekomstige economische voordelen toenemen die zijn besloten in het specifieke actief waarop zij betrekking hebben. In dat geval worden de kosten geactiveerd voor zover de economische voordelen hierdoor toenemen.

Financieringskosten

De financieringskosten, welke direct toe te rekenen zijn aan een acquisitie of een specifiek zelfontwikkeld actief, worden geactiveerd.

Amortisatie

De amortisatie geschiedt lineair ten laste van de winst- en verliesrekening op basis van de geschatte gebruiksduur van de immateriële activa, tenzij deze gebruiksduur onbepaalbaar is. De amortisatie van de overige immateriële activa start zodra de activa gebruiksklaar zijn.

De geschatte gebruiksduur luidt als volgt:

 • merknamen en uitgavenrechten 5 - 20 jaar
 • licenties 6 jaar
 • software 3 - 5 jaar

De afschrijvingsmethode en geschatte gebruiksduur worden jaarlijks beoordeeld.

Lease

Leaseovereenkomsten waarbij TMG overwegend alle aan het eigendom verbonden risico’s en voordelen op zich neemt, worden geclassificeerd als financiële leases. Bij de eerste opname wordt het geleasde actief gewaardeerd op de laagste van de reële waarde en de contante waarde van de minimale leasebetalingen. Na eerste opname geschiedt de verwerking in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslag. Overige leases betreffen operationele leaseovereenkomsten waarvan de geleasde activa niet in het overzicht van de financiële positie van TMG worden opgenomen.

Materiële vaste activa

Activa in eigendom

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen (zie grondslag bijzondere waardeverminderingen). Vaste activa in uitvoering worden gewaardeerd tegen kostprijs van nieuwbouw, machines en installaties.

Uitgaven na eerste opname

TMG neemt in de boekwaarde van een materieel vast actief de kostprijs op van de vervanging van een deel van dat actief wanneer die kosten worden gemaakt, indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen met betrekking tot het actief aan TMG zullen toekomen en de kostprijs van het actief betrouwbaar kan worden bepaald. Alle andere kosten worden als last in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer zij worden gemaakt.

Financieringskosten

De financieringskosten, welke direct toe te rekenen zijn aan een acquisitie of een specifiek zelfontwikkeld actief, worden geactiveerd.

Afschrijving

Afschrijvingen worden ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht volgens de lineaire methode op basis van de geschatte gebruiksduur van ieder onderdeel van een materieel vast actief. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De geschatte gebruiksduur luidt als volgt:

 • bedrijfsgebouwen 10 - 25 jaar
 • machines en installaties 5 - 10 jaar
 • andere vaste bedrijfsmiddelen 3 - 5 jaar

De afschrijvingsmethode, geschatte gebruiksduur en restwaarde worden jaarlijks beoordeeld.

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde operationele lease omvat de afgekochte erfpachtcanon van de terreinen op de campus in Amsterdam. Deze wordt overeenkomstig de looptijd van de desbetreffende erfpachtcontracten lineair afgeschreven. Langlopende vorderingen worden bij de eerste opname verwerkt tegen kostprijs, verminderd met toerekenbare transactiekosten. Vervolgens worden deze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij een verschil tussen de kostprijs en het aflossingsbedrag op basis van de effectieve-rentemethode in de winst- en verliesrekening wordt opgenomen over de looptijd van de vorderingen.

Voorraden

De voorraden worden opgenomen tegen kostprijs, of netto-opbrengstwaarde indien deze lager is. De netto-opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs in het kader van de normale bedrijfsvoering, verminderd met de geschatte kosten van voltooiing en de verkoopkosten. De waardering van de voorraden is gebaseerd op het ‘eerst in, eerst uit’-beginsel (fifo) en omvat de uitgaven gedaan bij verwerving van de voorraden en het naar de bestaande locatie en in de bestaande toestand brengen daarvan.

Effecten

Beleggingen in schuldbewijzen en aandelen

Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële instrumenten worden geclassificeerd als vlottende activa en gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij de daaruit voortvloeiende winsten of verliezen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Wanneer TMG de uitdrukkelijke bedoeling heeft om financiële instrumenten tot het einde van de looptijd aan te houden, worden deze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, verminderd met bijzondere waardeverminderingen. Andere door TMG aangehouden financiële instrumenten worden geclassificeerd als voor verkoop beschikbaar, en worden gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij de daaruit voortvloeiende winsten of verliezen rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt, behoudens bijzondere waardeverminderingen en, in geval van monetaire posten zoals schuldbewijzen, valutakoersverschillen. Wanneer deze beleggingen niet langer in het overzicht van de financiële positie worden opgenomen, wordt de cumulatieve winst of het verlies rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt en opgenomen in het overzicht van het totaalresultaat. 

Financiële instrumenten

TMG maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten om renterisico’s af te dekken. In contracten besloten derivaten worden gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het overzicht van de winst- en verliesrekening.

TMG past geen hedge accounting toe.

Handels- en overige vorderingen

Handels- en overige vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgwaardering vindt plaats tegen geamortiseerde kostprijs minus bijzondere waardeverminderingen.

Geldmiddelen

Geldmiddelen bestaan uit kas- en banksaldi en direct opeisbare deposito’s.

Bijzondere waardeverminderingen

Van de activa van TMG wordt per iedere balansdatum opnieuw bezien of er aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen. Indien dergelijke aanwijzingen bestaan, wordt een schatting gemaakt van de realiseerbare waarde van het actief (zie aansluitend de grondslagberekening van de realiseerbare waarde).

Voor goodwill, activa met een onbepaalde gebruiksduur en immateriële activa die nog niet gebruiksklaar zijn, wordt per iedere balansdatum de realiseerbare waarde geschat. Er wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies opgenomen wanneer de boekwaarde van een actief of de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort, hoger is dan de realiseerbare waarde.

Bijzondere waardeverminderingen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen. Bijzondere waardeverminderingen, opgenomen met betrekking tot kasstroomgenererende eenheden, worden eerst in mindering gebracht op de boekwaarde van eventueel aan de kasstroomgenererende eenheden (of groepen van eenheden) toegerekende goodwill en vervolgens naar rato in mindering gebracht op de boekwaarde van de overige activa van de eenheid (of groep van eenheden).

Indien een daling van de reële waarde van een voor verkoop beschikbaar financieel actief rechtstreeks in het eigen vermogen is opgenomen en er objectieve aanwijzingen zijn dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan, wordt het cumulatieve verlies dat rechtstreeks in het eigen vermogen was verwerkt, opgenomen in de winst- en verliesrekening, ondanks het feit dat het financiële actief niet van het overzicht van de financiële positie is verwijderd. Het cumulatieve verlies dat in de winst- en verliesrekening wordt opgenomen, is het verschil tussen verkrijgingsprijs en de huidige reële waarde, verminderd met een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies op dat financiële actief, dat eerder in de winst- en verliesrekening is opgenomen.

Berekening van de realiseerbare waarde

De realiseerbare waarde van de beleggingen van TMG in tot einde looptijd aangehouden effecten en tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde vorderingen wordt berekend als de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, verdisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente (de effectieve rente berekend bij eerste opname van deze financiële activa). Vorderingen met een korte resterende looptijd worden niet contant gemaakt. Voor de overige activa en geassocieerde deelnemingen is de realiseerbare waarde gelijk aan de opbrengstwaarde, of de bedrijfswaarde indien deze hoger is. Bij het bepalen van de bedrijfswaarde wordt de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen berekend met behulp van een disconteringsvoet vóór belasting die een afspiegeling is van zowel de actuele markttaxaties van de tijdswaarde van geld als van de specifieke risico’s met betrekking tot het actief. Voor een actief dat geen kasontvangsten genereert die in hoge mate onafhankelijk zijn van die van andere activa, wordt de realiseerbare waarde bepaald voor de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Terugneming van bijzondere waardeverminderingen

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tot einde looptijd aangehouden effect of tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde vordering wordt teruggenomen indien de stijging, na opname van dit verlies, van de realiseerbare waarde objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die zich heeft voorgedaan nadat dit bijzondere waardeverminderingsverlies werd opgenomen.

Met betrekking tot goodwill worden geen bijzondere waardeverminderingen teruggenomen. Voor andere activa wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies teruggenomen als de schattingen zijn veranderd aan de hand waarvan de realiseerbare waarde was bepaald. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt uitsluitend teruggenomen voor zover de boekwaarde van het actief niet hoger is dan de boekwaarde, na aftrek van afschrijvingen of amortisatie, die zou zijn bepaald als er geen bijzonder waardeverminderingsverlies was opgenomen.

Aandelenkapitaal

De gewone aandelen van TMG worden aangemerkt als eigen vermogen van de Vennootschap.

Minderheidsbelang

Het minderheidsbelang is dát deel in het resultaat of de activa van dochterondernemingen dat toerekenbaar is aan het aandelenbelang van derden. Indien er sprake is van zowel een geschreven put-als calloptie op aandelen, dan worden deze aandelen meegeteld in het economische belang van TMG en niet geclassificeerd als minderheidsbelang. Het resterende belang wordt dan als verplichting meegenomen, gebaseerd op een zo realistisch mogelijke schatting.

Aanpassingen in minderheidsbelang 

Wijzigingen in het belang van TMG in dochterondernemingen, die niet resulteren in het verlies aan zeggenschap, worden verwerkt als eigen vermogen transactie. Het verschil tussen de boekwaarde van het minderheidsbelang en de transactieprijs worden als eigen vermogen transactie verwerkt.

Inkoop eigen aandelen

Bij inkoop van eigen aandelen, die als eigen vermogen in het overzicht van de financiële positie zijn verwerkt, wordt het bedrag van de betaalde vergoeding, met inbegrip van rechtstreeks toerekenbare kosten en na aftrek van eventuele fiscale effecten, opgenomen ten laste van het eigen vermogen. Ingekochte aandelen worden geclassificeerd als reserve eigen aandelen en gepresenteerd als aftrekpost op het eigen vermogen. Wanneer ingekochte eigen aandelen vervolgens worden verkocht of opnieuw worden uitgegeven, wordt het ontvangen bedrag opgenomen ten gunste van het eigen vermogen en wordt het eventuele overschot of tekort op de transactie overgeheveld naar/van de reserve ingehouden winsten. Ingetrokken aandelen worden tegen nominale waarde in mindering gebracht op het aandelenkapitaal en het overschot of tekort wordt overgeheveld naar/van de reserve ingehouden winst.

Opgenomen rentedragende leningen

Opgenomen rentedragende leningen worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, onder aftrek van de aan de lening toe te rekenen kosten. Na de eerste opname worden rentedragende leningen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij een verschil tussen de kostprijs en het aflossingsbedrag op basis van de effectieve-rentemethode in de winst- en verliesrekening wordt opgenomen over de looptijd van de leningen.

Personeelsbeloningen

TMG heeft verschillende pensioenregelingen die in eigen beheer door Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 worden uitgevoerd en gedeeltelijk zijn ondergebracht bij externe partijen, zoals bedrijfstakpensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

a. Toegezegd-pensioenregelingen

De nettoverplichting van TMG uit hoofde van toegezegde pensioenregelingen wordt voor iedere regeling afzonderlijk berekend door een schatting te maken van de pensioenaanspraken die werknemers hebben opgebouwd in ruil voor hun diensten in de verslagperiode en voorgaande perioden. Deze pensioenaanspraken worden berekend naar contante waarde. Eventuele niet opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd en de reële waarde van de fondsbeleggingen worden hierop in mindering gebracht. De disconteringsvoet is het rendement per balansdatum van ondernemingsobligaties met een waardering van de kredietwaardigheid van minimaal AA waarvan de looptijd de termijn van de verplichtingen van TMG benadert. De berekening wordt uitgevoerd door een erkende actuaris, volgens de ‘projected unit credit’-methode.

De actuariële winsten en verliezen die ontstaan bij het berekenen van de verplichting van TMG uit hoofde van een pensioenregeling, het effect van veranderingen in de asset ceiling en de rendementen op de beleggingen (plan assets, excl. interest) worden onmiddellijk in de financiële positie opgenomen over de verwachte gemiddelde resterende diensttijd van de werknemers die aan de regeling deelnemen.

Wanneer de berekening resulteert in een positief saldo voor TMG, wordt de opname van het actief beperkt tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan het saldo van eventuele niet-opgenomen actuariële verliezen en pensioenkosten van verstreken diensttijd en de contante waarde van eventuele toekomstige terugstortingen door het fonds of lagere toekomstige pensioenpremies. Wanneer de pensioenaanspraken uit hoofde van een regeling worden gewijzigd, wordt het gedeelte van de verbeterde pensioenaanspraken dat betrekking heeft op de verstreken diensttijd van werknemers lineair als last in de financiële positie opgenomen over de gemiddelde periode totdat de pensioenaanspraken onvoorwaardelijk worden. Voor zover de aanspraken onmiddellijk onvoorwaardelijk worden, wordt de last onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen. Het uit de inperking of beëindiging van een toegezegd-pensioenregeling voortvloeiende resultaat wordt verwerkt zodra de inperking of beëindiging plaatsvindt. In de winst- en verliesrekening worden servicekosten en netto interestkosten en /of –baten opgenomen. De overige mutaties worden in de financiële positie verwerkt.

b. Toegezegde-bijdrageregelingen

Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van toegezegde bijdragen worden als last in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer de bijdragen zijn verschuldigd.

Pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfondsen en waarvan geen betrouwbare informatie kan worden verkregen, worden verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling.

Voorzieningen

Een voorziening wordt in het overzicht van de financiële positie opgenomen wanneer TMG een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft als gevolg van een gebeurtenis in het verleden en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is, die betrouwbaar kan worden geschat. Indien het effect daarvan materieel is, worden de voorzieningen bepaald door de verwachte toekomstige kasstromen contant te maken op basis van een disconteringsvoet vóór belasting die een afspiegeling is van de actuele markttaxaties van de tijdswaarde van geld en, waar nodig, van de specifieke risico’s met betrekking tot de verplichting.

Reorganisatievoorziening

Reorganisatievoorzieningen worden opgenomen wanneer TMG en de OR een gedetailleerd en geformaliseerd reorganisatieplan hebben vastgesteld en een aanvang is gemaakt met de reorganisatie of deze publiekelijk bekend is gemaakt. Daarnaast heeft TMG niet meer de mogelijkheid om het reorganisatieplan in te trekken. Ontslagvergoedingen worden opgenomen als lasten indien TMG zich aantoonbaar heeft verplicht tot het beëindigen van het dienstverband van huidige werknemers c.q. functiecategorieën. Voor zover redelijkerwijs is in te schatten, worden de ontslagvergoedingen die meer dan 12 maanden na balansdatum verschuldigd worden, verdisconteerd om de contante waarde te bepalen.

Verlieslatende contracten

Een voorziening voor verlieslatende contracten wordt gevormd, indien het waarschijnlijk is dat de onvermijdelijke kosten van het nakomen van de verplichtingen hoger zijn dan de economische voordelen van het contract.

Handelsschulden en overige verplichtingen

Handelsschulden en overige verplichtingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, daarna tegen geamortiseerde kostprijs.

Bepaling reële waarde

Een aantal grondslagen en de informatieverschaffing van TMG vereisen de bepaling van de reële waarde van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Voor waarderings- en informatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis van de volgende methoden bepaald.

Immateriële activa

De reële waarde van merk- en uitgavenrechten die als onderdeel van een bedrijfscombinatie zijn verworven, wordt bepaald aan de hand van de gedisconteerde geschatte royalty’s die door het eigendom van de merk- en uitgavenrechten zijn vermeden. De reële waarde van andere immateriële activa is gebaseerd op de verwachte contante waarde van de kasstroom uit het gebruik en de uiteindelijke verkoop van activa.

Materiële vaste activa

De reële waarde van materiële vaste activa die ten gevolge van een bedrijfscombinatie zijn opgenomen, is gebaseerd op marktwaarde. De marktwaarde van het vastgoed is de geschatte waarde waarvoor een onroerende zaak op de waarderingsdatum kan worden verhandeld tussen een koper en een verkoper die ter zake goed geïnformeerd zijn in een transactie op zakelijke, objectieve grondslag, waarin beide partijen zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld. De marktwaarde van overige materiële vaste activa en inventaris is gebaseerd op de marktwaarde van soortgelijke items.

Handels- en overige vorderingen

De reële waarde van handels- en overige vorderingen wordt tegen contante waarde van toekomstige kasstromen geschat, die op hun beurt worden gedisconteerd tegen marktrente per verslagdatum.

Derivaten

Voor de bepaling van de reële waarde van renteswaps worden opgaven van effectenmakelaars gehanteerd. Deze opgaven worden op redelijkheid gecontroleerd met behulp van technieken gebaseerd op contant gemaakte kasstromen op basis van de voorwaarden en de looptijden van het contract en met gebruikmaking van de marktrente voor een vergelijkbaar instrument per waarderingsdatum.

Activa en passiva aangehouden voor verkoop

De reële waarde van activa en passiva aangehouden voor verkoop is bepaald op basis van de verwachte toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen een disconteringsvoet en een marktanalyse en/of taxatie van een bemiddelaar op basis waarvan een verwachte opbrengstwaarde is vastgesteld.

Nadere informatie over de uitgangspunten voor de bepaling van de reële waarde wordt vermeld bij de toelichting op het betreffende actief of de verplichting.

Opbrengsten

De opbrengsten zijn exclusief omzetbelasting en na aftrek van eventuele kortingen. Opbrengsten uit verkopen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijke risico’s en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen. Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen naar rato van de in het boekjaar geleverde prestaties. Er worden geen opbrengsten opgenomen indien er belangrijke onzekerheden bestaan ter zake van het innen van de overeengekomen vergoeding, de hiermee verband houdende kosten of eventuele retouren en tevens wanneer er sprake is van aanhoudende management betrokkenheid bij de goederen.

Bartertransacties

Indien advertentieruimte wordt omgewisseld of geruild voor advertentieruimte die gelijksoortig is met betrekking tot aard en reële waarde en voor dezelfde doelgroep, wordt deze ruil niet beschouwd als een transactie die een opbrengst genereert. Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt de ruil beschouwd als een transactie die een opbrengst genereert. De omvang van de opbrengst wordt bepaald op de reële waarde van de ontvangen zaken of diensten, vermeerderd of verminderd met eventuele ontvangen of betaalde liquide middelen of activa die op zeer korte termijn liquide te maken zijn.

Indien de reële waarde van ontvangen zaken of diensten niet betrouwbaar kan worden bepaald, wordt de opbrengst bepaald op de reële waarde van de geruilde zaken of diensten, vermeerderd of verminderd met eventuele betaalde of ontvangen liquide middelen of activa die op zeer korte termijn liquide te maken zijn.

Subsidies

Subsidies worden initieel in het overzicht van de financiële positie opgenomen als vooruitontvangen bedragen en worden als opbrengst verantwoord zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat TMG zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door TMG gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst- en verliesrekening opgenomen in dezelfde periode waarin deze kosten worden gemaakt.

Lasten

Leasebetalingen

Leasebetalingen uit hoofde van operationele leasing worden lineair over de leaseperiode in de winst- en verliesrekening opgenomen. Vergoedingen die zijn ontvangen als stimulering voor het sluiten van lease overeenkomsten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt als integraal deel van de totale leasekosten.

De minimale leasebetalingen uit hoofde van financiële lease worden deels als financieringskosten opgenomen en deels als aflossing van de uitstaande verplichting. De financieringskosten worden zodanig aan iedere periode van de totale leasetermijn toegerekend dat dit resulteert in een constante periodieke rentevoet over het resterende saldo van de verplichting. Voorwaardelijke leasebetalingen worden verwerkt door herziening van de minimale leasebetalingen over de resterende leasetermijn, zodra de aanpassing van een leaseovereenkomst wordt bevestigd.

Financiële baten en lasten

Het resultaat geassocieerde deelnemingen omvat het aandeel van TMG in het totaalresultaat van de geassocieerde deelneming over de periode waarin TMG invloed van betekenis heeft.

De waardeveranderingen van financiële instrumenten met een waardeverandering door de winst- en verliesrekening worden onder de financiële baten en lasten verantwoord.

Financiële baten en lasten omvatten de rentelasten op opgenomen gelden berekend met behulp van de effectieve rentemethode, rentebaten op belegde middelen, resultaten op afdekkingsinstrumenten, dividendopbrengsten en valutakoerswinsten en -verliezen.

Rentebaten en rentelasten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen volgens de effectieve-rentemethode. Dividendopbrengsten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen op het moment dat dividend gedeclareerd wordt. Valutakoerswinsten en -verliezen worden gerapporteerd op gesaldeerde basis. Financieringskosten die niet direct toerekenbaar zijn aan een acquisitie worden in de winst- en verliesrekening opgenomen volgens de effectieve rentemethode.

Belasting naar de winst

De belasting naar de winst of het verlies over het boekjaar omvat de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelasting en latente belastingen. De winstbelasting wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op balansdatum en correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

De voorziening voor latente belastingverplichtingen wordt gevormd op basis van de balansmethode, waarbij een voorziening wordt getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten.

Voor de volgende tijdelijke verschillen wordt geen voorziening getroffen: fiscaal niet-aftrekbare goodwill, de eerste opname van activa of verplichtingen die noch de commerciële noch de fiscale winst beïnvloeden, en verschillen die verband houden met investeringen in dochterondernemingen, voor zover zij in de voorzienbare toekomst waarschijnlijk niet zullen worden afgewikkeld.

Het bedrag van de voorziening voor latente belastingverplichtingen is gebaseerd op de wijze waarop de boekwaarde van de activa en verplichtingen naar verwachting zal worden gerealiseerd of afgewikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de belastingtarieven die zijn vastgesteld op balansdatum, dan wel waartoe reeds op balansdatum besloten is. De latente belastingverplichting is opgenomen tegen nominale waarde. Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van de actiefpost kunnen worden aangewend. Het bedrag van de latente belastingvorderingen wordt verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien er wettelijk recht is om de verschuldigde c.q. verrekenbare belasting te verrekenen, de winstbelasting wordt geheven door dezelfde belastingdienst en TMG de intentie heeft om de bedragen met elkaar te salderen.

Gesegmenteerde informatie

Een bedrijfssegment is een duidelijk te onderscheiden onderdeel van TMG dat goederen levert of diensten verleent, of dat die goederen levert of diensten verleent met andere onderdelen binnen TMG. Alle resultaten en prestaties van de bedrijfssegmenten worden periodiek door de Raad van Bestuur beoordeeld, om besluiten te kunnen nemen over de inzet van middelen. De segmentatie sluit één op één aan op de interne managementinformatie.

Activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten

Onder activa aangehouden voor verkoop worden de activa gerubriceerd die betrekking hebben op een te verkopen activiteit, indien deze activiteit beschikbaar is voor onmiddellijke verkoop en verkoop zeer waarschijnlijk is. De met deze activa samenhangende passiva zijn gerubriceerd onder de post passiva aangehouden voor verkoop. Vanaf het moment van opname onder deze rubriek vindt er geen afschrijving meer plaats van activa. Waardering van voor verkoop aangehouden activa en passiva geschiedt tegen boekwaarde of lagere reële waarde, onder aftrek van kosten van verkoop. Voor de waardebepaling is, indien noodzakelijk, gebruik gemaakt van externe taxaties. Eventuele bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van het resultaat gebracht.

Een beëindigde bedrijfsactiviteit is een onderdeel van de activiteiten van TMG dat een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of een afzonderlijk belangrijk geografisch bedrijfsgebied vertegenwoordigt, of is een dochteronderneming die uitsluitend is overgenomen met de bedoeling te worden doorverkocht.

Classificatie als beëindigde bedrijfsactiviteit geschiedt bij afstoting of, indien dit eerder is, wanneer de bedrijfsactiviteit voldoet aan de criteria voor classificatie als aangehouden voor verkoop. Een groep af te stoten activa die wordt opgeheven kan hier ook aan voldoen.

Kasstroomoverzicht

Het geconsolideerde kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. In de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten wordt het resultaat voor belastingen gecorrigeerd voor de posten in de winst- en verliesrekening en mutaties in balansposten, die geen effect hebben op de kasstroom in het verslagjaar.

Nog niet-toegepaste IFRS standaarden en interpretaties

Een aantal nieuwe wijzigingen op standaarden en interpretaties is nog niet van kracht en is derhalve niet toegepast op deze geconsolideerde jaarrekening. De volgende IFRS standaarden en interpretaties zijn geldig met ingang van 1 januari 2015 (tenzij anders vermeld) en worden alsdan toegepast.

Amendementen:

IFRS 11 Accounting for acquisitions of interest in joint operations (effectief voor jaarrekening geldig vanaf 1 januari 2016)

IAS 16/IAS 38 Clarification of acceptable methods of depreciation and amortisation (effectief voor jaarrekening geldig vanaf 1 januari 2016)

IAS 16/IAS 41 Agriculture: bearer plants (effectief voor jaarrekening geldig vanaf 1 januari 2016)

Amendments to IFRS: annual improvements to IFRS 2011-2013 Cycle

Naar verwachting zal de toepassing van deze wijzigingen op standaarden en interpretaties geen materiële gevolgen hebben voor de financiële positie van TMG.

2. Gesegmenteerde informatie

 

Landelijke Media

Holland Media Combinatie

Sky Radio Group

Keesing Media Group

Facilitair bedrijf

Hoofdkantoor / Eliminaties

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten transacties derden

271.998

293.637

113.754

120.950

36.796

40.248

67.982

67.009

22.033

20.126

138

260

512.701

542.230

Intercompany transacties

6

111

2

1

3

-51

92

6

117.666

131.457

-117.769

-131.524

-

-

Opbrengsten

272.004

293.748

113.756

120.951

36.799

40.197

68.074

67.015

139.699

151.583

-117.631

-131.264

512.701

542.230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat van het segment vóór afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen

15.236

25.420

6.473

274

15.892

15.058

19.190

13.716

5.288

7.571

-16.004

-40.993

46.075

21.046

Totaal afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen

3.381

3.601

1.541

1.733

51.904

10.800

4.906

5.218

12.982

10.021

2.761

19

77.475

31.392

Bedrijfsresultaat

11.855

21.819

4.932

-1.459

-36.012

4.258

14.284

8.498

-7.694

-2.450

-18.765

-41.012

-31.400

-10.346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat deelnemingen

-5.130

81

-

-

-

-

-

-277

-

-

-7

230.540

-5.137

230.344

Financiële baten

48

52

-

-

1

-26

190

123

-

-

1

29

240

178

Financiële lasten

-86

479

-

-

-1.118

-1.360

-206

-162

-

-

-851

-3.550

-2.261

-4.593

Winstbelasting

-1.917

-5.830

-824

650

-1.267

-539

-3.580

-1.878

2.170

794

5.912

11.788

494

4.985

Nettoresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

4.770

16.601

4.108

-809

-38.396

2.333

10.688

6.304

-5.524

-1.656

-13.710

197.795

-38.064

220.568

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-23

-42.694

-23

-42.694

Nettoresultaat

4.770

16.601

4.108

-809

-38.396

2.333

10.688

6.304

-5.524

-1.656

-13.733

155.101

-38.087

177.874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activa van het segment

132.787

111.663

72.935

48.981

78.573

132.630

154.984

159.131

58.814

66.541

-22.996

37.071

475.097

556.017

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

159

334

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

159

334

Totaal activa per 31 december

132.946

111.997

72.935

48.981

78.573

132.630

154.984

159.131

58.814

66.541

-22.996

37.071

475.256

556.351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplichtingen van het segment

50.145

82.652

22.059

21.279

46.633

57.583

34.418

35.094

9.978

10.815

61.322

52.306

224.555

259.729

Totaal verplichtingen 31 december

50.145

82.652

22.059

21.279

46.633

57.583

34.418

35.094

9.978

10.815

61.322

52.306

224.555

259.729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringen van het segment

2.134

9.116

522

872

991

1.358

1.193

1.363

4.665

8.240

3.437

1.718

12.942

22.667

Totaal investeringen

2.134

9.116

522

872

991

1.358

1.193

1.363

4.665

8.240

3.437

1.718

12.942

22.667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reorganisatiekosten

-

-

-

-

1.212

795

-74

4.138

-

-

-924

32.075

214

37.008

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa

-

-

-

-

40.929

-

-

-

-

-

1.977

-

42.906

-

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa

-

-

-

-

-

-

99

-

5.950

2.700

-

-

6.049

2.700

Overige materiële niet-geldelijke posten

-

-

-

-

42.141

795

25

4.138

5.950

2.700

1.053

32.075

49.169

39.708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld aantal fte

820

904

665

749

103

104

277

309

328

387

148

132

2.341

2.585

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfssegmenten

TMG is opgebouwd uit de volgende hoofdbedrijfssegmenten:

Landelijke Media: het uitgeven van landelijke dagbladen, tijdschriften, printgerelateerde internetactiviteiten en videoproducties.

Holland Media Combinatie: het uitgeven van regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen en printgerelateerde internetactiviteiten.

Sky Radio Group: de exploitatie van diverse radiostations in Nederland.

Keesing Media Group: het uitgeven van puzzelbladen in Europa.

Facilitair bedrijf: overige activiteiten omvatten onder meer het drukken en verspreiden van kranten, het leveren van kantoorruimte en bijbehorende faciliteiten.

Hoofdkantoor/ Eliminaties: De in 2013 beëindigde activiteiten zijn in het segmentoverzicht verantwoord onder Hoofdkantoor (zie verder 13.).

Gesegmenteerde informatie wordt verstrekt over de bedrijfssegmenten en de geografische segmenten van TMG. De segmentatie is gebaseerd op de organisatorische aansturing binnen TMG en de aard van de (uitgeef) activiteiten. Maandelijks worden de resultaten gerapporteerd aan de Raad van Bestuur en deze vormen mede de basis voor besluitvorming omtrent de resultaten van de activiteiten en de inzet van resources binnen de uitgeefkernen. De ondersteunende activiteiten, waaronder drukken en distribueren, worden op groepsniveau beoordeeld en worden niet toegerekend aan de bedrijfssegmenten. De prijzen voor transacties tussen segmenten, voornamelijk het drukken en distribueren van kranten en het verzorgen van ICT-projecten en -infrastructuur, worden op een zakelijke en objectieve grondslag bepaald. De intercompany financiering wordt niet toegerekend aan de segmenten. De resultaten, activa en verplichtingen van een segment omvatten posten die rechtstreeks, dan wel op basis van redelijkheid, aan het segment kunnen worden toegerekend.

De daling van de opbrengsten in de segmenten Landelijke Media en Holland Media Combinatie wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere advertentie- en oplage-inkomsten. De daling van de opbrengst bij Sky Radio Group betreft spotomzet, als gevolg van lagere luistercijfers van Radio Veronica. De stijging van het bedrijfsresultaat bij Keesing Media Group betreft minder reorganisatiekosten, in 2013 nog noodzakelijk vanwege de sluiting van de drukkerijen in Frankrijk. Voorts zijn de bedrijfsresultaten in Frankrijk gestegen. Bij het Facilitair bedrijf is sprake van een omzetstijging als gevolg van gestegen distributie activiteiten voor de Persgroep Nederland. de reorganisatievoorziening vanwege de FTE reductie in 2013 is verantwoord bij het hoofdkantoor. De investeringsuitgaven van een segment betreffen het totaal van de in de verslagperiode gemaakte kosten voor de verwerving van activa van het segment, die naar verwachting langer dan één verslagperiode in gebruik zullen zijn.

Geografische segmenten

Bij de presentatie van informatie op basis van geografische segmenten wordt voor de opbrengsten van het segment uitgegaan van de geografische locatie van de afnemers. Voor de vaste activa van de segmenten wordt uitgegaan van de geografische locatie van de vaste activa.

De verdeling in opbrengsten en vaste activa naar geografisch gebied:

 

 

2014

Bedragen in duizenden euro's

Opbrengsten

Vaste activa1

 

 

 

Nederland

452.597

268.306

Overige landen

60.104

41.666

Totaal

512.701

309.972

 • Met uitzondering van de latente belastingvorderingen.

 

 

2013

 

Opbrengsten

Vaste activa1

 

 

 

Nederland

482.309

336.408

Overige landen

59.921

43.249

Totaal

542.230

379.657

 • Met uitzondering van de latente belastingvorderingen.

Van de omzet en van de vaste activa in overige landen heeft respectievelijk 42.577 (2013: 42.092) en 41.400 (2013: 42.993) betrekking op puzzelactiviteiten in Frankrijk.


3. Overname van ondernemingen

In 2014 en 2013 hebben er geen acquisities van ondernemingen of activiteiten plaatsgevonden.

4. Opbrengsten

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Oplage

273.653

280.069

Advertenties

174.952

199.935

Drukwerk voor derden

3.489

3.170

Distributie

18.459

16.824

E-commerce

18.436

22.957

Video producties

5.309

7.014

Overige opbrengsten

18.403

12.261

Totaal

512.701

542.230

In de omzet van 512.701 (2013: 542.230) zijn ruiltransacties begrepen ter grootte van 5.541 (2013: 4.384). De overige opbrengsten zijn gestegen door de groei van digitale bundels bij de printbedrijven en de iPad actie van De Telegraaf.


5. Overige bedrijfsopbrengsten

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Boekwinst verkoop vaste activa

2.165

88

Totaal

2.165

88

De boekwinst vaste activa betreft in 2014 het resultaat op de verkoop van het intellectueel eigendom van My Radio, alsmede de verkoop van enkele panden van Holland Media Combinatie.

6. Grond- en hulpstoffen

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Papier en inkt

36.265

40.776

Hulpstoffen

1.998

1.880

Totaal

38.263

42.656

7. Personeelskosten

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2014

2013

 

 

 

 

Lonen en salarissen

 

128.418

141.257

Verplichte sociale zekerheidsbijdragen

 

21.064

22.911

Kosten samenhangend met pensioenregelingen

27.

11.838

13.767

Overige personeelskosten

 

20.185

16.511

 

 

181.505

194.446

Reorganisatiekosten

28.

214

37.008

Totaal

 

181.719

231.454

Het gemiddeld aantal personeelsleden (fte) bedraagt 2.341 (2013: 2.585), waarvan 201 (2013: 233) in het buitenland. De lonen en salarissen zijn gedaald door afvloeiing van personeel in het kader van het kostenbesparingsprogramma. Hierdoor daalden ook de verplichte sociale verzekeringsbijdragen en bijdragen aan pensioenregelingen. De overige personeelskosten zijn gestegen aangezien in 2013 sprake was van een éénmalige vrijval als gevolg van een aanpassing van een jubileumregeling. Daarnaast namen in 2014 de kosten van tijdelijk personeel toe. De in 2013 aangekondigde plannen tot verdere reductie van het aantal werknemers leidde tot een dotatie van 37.008 aan de reorganisatievoorziening.

8. Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2014

2013

 

 

 

 

Afschrijvingen

15.

10.691

10.612

Bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa

15.

6.049

2.700

Amortisatie

14.

17.829

18.080

Bijzondere waardeverminderingen immateriële activa

14.

42.906

-

Totaal

 

77.475

31.392

Op materiële vaste activa heeft zowel in 2014 als 2013 een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden op voornamelijk panden aangehouden voor verkoop. Daarnaast werden in 2014 afwaarderingen verantwoord vanwege het besluit tot reductie van de productiecapaciteit. Dit zal tweede helft 2015 zijn beslag krijgen.

De bijzondere waardevermindering op immateriële activa betreft een afwaardering op de goodwill van de radiomerken van Sky Radio Group en een afwaardering van software.

9. Overige bedrijfskosten

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Transport- en distributiekosten

77.053

80.063

Uitbesteed werk en technische productiekosten

37.042

37.051

Verkoopkosten

34.536

29.307

Redactiekosten

17.585

17.807

Inkoopwaarde E-commerce

16.716

19.594

Bijzondere waardevermindering op handelsvorderingen

2.506

1.819

Overige bedrijfskosten

63.371

61.521

Totaal

248.809

247.162

De transport- en distributiekosten dalen door ingezette kostenbesparingen binnen de eigen distributieactiviteiten en het stoppen van gratis dagblad Spits. De verkoopkosten zijn toegenomen door sales- en promotieactiviteiten rondom het WK-voetbal en Radio Veronica, de merkencampagne en tabloidovergang De Telegraaf.

De overige bedrijfskosten van 63.371 (2013: 61.521) betreffen onder meer automatiseringskosten 22.687 (2013: 20.688), huisvestingskosten 12.876 (2013: 12.779) en overige algemene kosten 27.808 (2013: 28.054). De overige algemene kosten daalden als gevolg van minder werknemers.

10. Financiële baten en lasten

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Resultaat deelnemingen

 

 

 

 

 

ProSiebenSat.1 Media AG

 

 

Aandeel in resultaat geassocieerde deelneming

-

12.224

Gerealiseerde waardeverandering op financieel instrument

-

218.275

Resultaat uit ProSiebenSat.1 Media AG

-

230.499

Overig resultaat deelnemingen

-5.137

-155

Resultaat deelnemingen

-5.137

230.344

 

 

 

Financiële baten

240

178

 

 

 

Financiële lasten

-2.261

-4.593

 

 

 

Totaal

-7.158

225.929

In 2014 werden Ticketsplus B.V., Zoom.in Nederland B.V. en Cammio GmbH, allen onderdeel van het segment Landelijke Media, verkocht. Het verlies uit deze desinvesteringen bedroeg 4.902 en is verantwoord onder de post overig resultaat deelnemingen.

Het aandeel in het resultaat van ProSiebenSat.1 Media AG bedroeg in 2013 12.224 en is verantwoord tot 19 augustus 2013. Op deze datum zijn de 12% aandelen met stemrechten van TMG in ProSiebenSat.1 Media AG geconverteerd naar ter beurze verhandelbare aandelen. TMG heeft haar aandelenbelang in ProSiebenSat.1 Media AG op 6 september 2013 verkocht.11. Winstbelasting

Bedragen in duizenden euro´s

Toelichting

2014

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschuldigde winstbelasting

 

 

 

Verslagjaar

 

6.172

4.540

Correcties van voorgaande jaren

 

-745

264

 

 

 

 

Latente belastingen

 

 

 

Ontstaan en afwikkeling van tijdelijke verschillen

29.

-5.918

-16.175

Totale winstbelasting

 

-491

-11.371

 

 

 

 

Hiervan:

 

 

 

Winstbelasting op voortgezette activiteiten

 

-494

-4.985

 

 

 

 

Winstbelasting op beëindigde activiteiten

13.

3

-5.213

Winstbelasting op boekwinst beëindigde activiteiten

13.

-

-1.173

Winstbelasting op beëindigde activiteiten

 

3

-6.386

 

 

 

 

Totale winstbelasting

 

-491

-11.371

 

 

2014

2013

 

 

 

 

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, vóór belastingen

 

-38.558

215.583

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, vóór belastingen

 

-20

-44.386

Boekverlies op beëindigde bedrijfsactiviteiten, vóór belastingen

 

-

-4.694

Resultaat voor de berekening van de winstbelasting

 

-38.578

166.503

 

 

 

 

Nominaal belastingtarief Nederland

 

25,0%

25,0%

 

 

 

 

Winstbelasting op basis van het Nederlandse tarief

 

-9.645

41.626

Effect van buitenlandse belastingtarieven

 

-980

-1.299

Niet-aftrekbare kosten

 

9.968

5.895

Resultaat deelnemingen vrijgesteld van winstbelasting

 

944

-57.439

Niet gewaardeerde compensabele verliezen

 

20

140

Voordeel uit voorheen niet gewaardeerde compensabele verliezen

 

-5

-301

Fiscale faciliteiten

 

-48

-257

Te veel/(te weinig) voorzien in voorgaande boekjaren

 

-745

264

Totaal

 

-491

-11.371

Resultaat deelnemingen vrijgesteld van winstbelasting betreft in 2014 hoofdzakelijk de niet-aftrekbare verliezen op de verkoop van Zoom.in Nederland B.V., Ticketsplus B.V. en Cammio GmbH. De vrijstelling in 2013 betreft hoofdzakelijk het aandeel in het resultaat van ProSiebenSat.1 Media AG, in het bijzonder het resultaat op de verkoop van het 6% belang van ProSiebenSat.1Media AG. De niet-aftrekbare kosten betreffen zowel in 2014 als in 2013 voornamelijk de bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa (2013: opgenomen onder beëindigde activiteiten).

Aansluiting met het effectieve belastingtarief

Het effectieve belastingpercentage op het resultaat uit de totale activiteiten bedroeg in 2014 1,3% (2013: -6,8%). De relatie tussen het belastingtarief in Nederland en het effectieve belastingpercentage op het resultaat uit totale activiteiten is als volgt:

In procenten

 

2014

2013

 

 

 

 

Nominaal belastingtarief Nederland

 

25,0

25,0

 

 

 

 

Belastingeffecten van:

 

 

 

Afwijkende tarieven

 

2,5

-0,8

Onbelaste resultaten en niet-aftrekbare kosten

 

-28,2

-31,2

Overige effecten

 

1,9

0,2

Effectieve belastingdruk

 

1,3

-6,8

12. Belastingvorderingen en -verplichtingen

Ultimo 2014 is de te vorderen winstbelasting over de verslagperiode en voorgaande perioden 2 (2013: nihil). De belastingschuld van 4.143 (2013: 742) heeft betrekking op nog te betalen belasting over de verslagperiode en voorgaande jaren, na aftrek van voorlopige betalingen.

13. Beëindigde bedrijfsactiviteiten

In 2013 is bij de strategische heroriëntatie besloten de niet-printgerelateerde online activiteiten te beëindigen, af te stoten of aan te houden voor verkoop. Hiermee is het segment online activiteiten komen te vervallen. Ultimo 2014 is alleen Relatieplanet.nl nog aangehouden voor verkoop (zie verder 21.).

Bedragen in duizenden euro's

 

2014

2013

 

 

 

 

Immateriële activa

 

-

4.798

Materiële vaste activa

 

-

262

Handels- en overige vorderingen

 

-

1.776

Liquide middelen

 

-

332

Handelsschulden en overige verplichtingen

 

-

-1.862

Saldo van activa en verplichtingen

 

-

5.306

Te betalen vergoeding

 

-

-299

Boekverlies op verkoop van beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

-

-5.605

 

 

 

 

Kasstroom uit verkochte activiteiten

 

 

 

Afgestoten geldmiddelen

 

-

-332

Te betalen vergoeding

 

-

-299

 

 

-

-631

Nog te betalen vergoedingen

 

-

128

Uitstroom van kasmiddelen

 

-

-503

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2014

2013

 

 

 

 

Resultaten beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

Opbrengsten

 

2.846

12.042

 

 

 

 

Lonen en salarissen

 

503

3.412

Sociale lasten en pensioenlasten

 

116

1.038

Overige personeelskosten

 

181

818

Reorganisatiekosten

28.

-

294

Amortisatie

14.

-

5.382

Bijzondere waardeverminderingsverliezen immateriële activa

14.

-

29.126

Afschrijving

15.

-

1.887

Bijzondere waardeverminderingsverliezen materiële vaste activa

15.

-

2.723

Overige bedrijfskosten

 

2.066

10.507

Som der bedrijfslasten

 

2.866

55.187

 

 

 

 

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

-20

-43.145

 

 

 

 

Resultaat deelnemingen

 

-

-277

Financiële baten en lasten

 

-

-53

Vennootschapsbelasting

 

3

-5.213

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belasting

 

-23

-38.262

 

 

 

 

Boekwinst op verkoop van beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

-

-5.605

Vennootschapsbelasting over de boekwinst op verkoop van beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

-

-1.173

Nettoresultaat

 

-23

-42.694

 

 

 

 

Gemiddeld aantal personeelsleden (fte)

 

10

127

 

 

 

 

Gewoon en verwaterd resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteiten per aandeel (EUR)

 

-

-0,92

 

 

 

 

Kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

 

441

10.187

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-37

-26.281

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-

-

Nettokasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

404

-16.094

14. Immateriële activa

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Merk- en uitgave-rechten

Licenties

Goodwill

Software

Activa in uitvoering

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanschafwaarde

 

156.983

46.111

335.733

79.796

516

619.139

Cumulatieve amortisatie

 

47.879

10.247

4.471

56.871

-

119.468

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

 

19.741

-

104.100

11.474

-

135.315

Boekwaarde per 1 januari 2013

 

89.363

35.864

227.162

11.451

516

364.356

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringen

 

555

-

-

3.610

1.607

5.772

Desinvesteringen

 

-134

-

-

-

-

-134

Reclassificatie naar activa aangehouden voor verkoop

 

-869

 

-1.386

-912

 

-3.167

Afgestoten n.a.v. verkoop bedrijfsonderdelen

13.

-690

-

-4.057

-51

-

-4.798

Amortisatie

8, 13

-10.445

-7.633

-

-5.385

-

-23.463

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

8, 13

-6.816

-

-22.310

-

-

-29.126

In gebruik genomen activa in uitvoering

 

-

-

-

57

-57

-

Totaal van de mutaties

 

-18.399

-7.633

-27.753

-2.681

1.550

-54.916

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanschafwaarde

 

155.845

46.111

330.290

82.500

2.066

616.812

Cumulatieve amortisatie

 

58.324

17.880

4.471

62.256

-

142.931

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

 

26.557

-

126.410

11.474

-

164.441

Boekwaarde per 1 januari 2014

 

70.964

28.231

199.409

8.770

2.066

309.440

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringen

 

-

-

-

3.876

1.700

5.576

Desinvesteringen

 

-549

-

-

-406

-

-955

Afgestoten n.a.v. verkoop groepsmaatschappijen

 

-885

-

-3.010

-

-

-3.895

Amortisatie

8, 13

-6.217

-7.663

-

-3.949

-

-17.829

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

8, 13

-

-

-40.929

-1.977

-

-42.906

In gebruik genomen activa in uitvoering

 

-

-

-

2.451

-2.451

-

Totaal van de mutaties

 

-7.651

-7.663

-43.939

-5

-751

-60.009

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanschafwaarde

 

107.669

46.111

250.679

52.866

1.315

458.640

Cumulatieve amortisatie

 

42.358

25.543

4.471

42.098

-

114.470

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

 

1.998

-

90.738

2.003

-

94.739

Boekwaarde per 31 december 2014

 

63.313

20.568

155.470

8.765

1.315

249.431

De merk- en uitgaverechten hebben betrekking op de verworven merknamen en uitgaverechten van onder meer Sky Radio Group en Keesing Media Group. Gezien de sterke verbondenheid van merknamen en uitgaverechten zijn deze niet afzonderlijk gepresenteerd. De amortisatieperiode van merknamen en uitgaverechten bedraagt 5 tot 20 jaar.

De licenties hebben betrekking op uitzendrechten van Sky Radio Group en betreffen de jaarlijkse bijdragen aan het Agentschap Telecom, welke zijn opgenomen voor 20.568 tot einde looptijd (2013: 28.231). Per 1 september 2011 zijn de licenties verlengd tot 1 september 2017. De amortisatieperiode bedraagt 6 jaar. De gerelateerde langlopende verplichting is toegelicht bij 26..

De goodwill is ontstaan bij acquisitie van deelnemingen, waarvan de belangrijkste onderdelen betrekking hebben op Sky Radio Group (12.421) en Keesing Media Group (91.201). Daarnaast heeft 12.000 betrekking op synergie-effecten bij De Telegraaf Drukkerij Groep ontstaan bij acquisitie. De levensduur van goodwill wordt oneindig verondersteld en derhalve niet geamortiseerd. Alle immateriële activa zijn extern verworven.

De aanschafwaarde en cumulatieve amortisatie van immateriële activa is, naast verkoop en afstoting van groepsmaatschappijen, gedaald door buiten gebruikstelling van geheel afgeschreven activa.

Immateriële activa in uitvoering

De post betreft (deels in eigen beheer ontwikkelde) informatiesystemen bij Landelijke Media en Facilitair bedrijf. De informatiesystemen worden in 2015 in gebruik genomen.

Toetsing op bijzondere waardevermindering

Voor de toets op bijzondere waardevermindering worden immateriële activa toegerekend aan de segmenten, het laagste niveau binnen TMG waarop goodwill wordt bewaakt uit hoofde van interne organisatie of op een lager niveau binnen het segment waarop de goodwill wordt gevolgd.

De totale boekwaarde van immateriële activa toegerekend aan de groepen van kasstroomgenererende eenheden per 31 december 2014 en 2013 is als volgt:

Immateriële activa

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Landelijke Media

31.542

36.784

Holland Media Combinatie

13.498

13.818

Facilitair bedrijf

12.000

12.000

Sky Radio Group

65.131

116.965

Keesing Media Group

124.648

127.968

Hoofdkantoor

2.612

1.905

Totaal

249.431

309.440

Goodwill

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Landelijke Media

26.135

29.145

Holland Media Combinatie

12.452

12.452

Facilitair bedrijf

12.000

12.000

Sky Radio Group

12.421

53.350

Keesing Media Group

91.201

91.201

Hoofdkantoor

1.261

1.261

Totaal

155.470

199.409

De realiseerbare waarden van de kasstroomgenererende eenheden zijn gebaseerd op de berekeningen van de bedrijfswaarde. De kasstroomgenererende eenheden zijn bepaald op basis van onderscheid dat TMG maakt in haar operationele segmenten. Bij deze berekeningen is door het management uitgegaan van kasstroomprognoses op basis van bedrijfsresultaten, de begroting 2015 en de lange termijnplannen tot en met 2017. Dit is consistent met voorgaande jaren. De kasstromen zijn gebaseerd op EBITDA, rekening houdend met verwachte investeringen en nettowerkkapitaal. Daarnaast wordt rekening gehouden met de kasstromen na 2017, welke worden geëxtrapoleerd naar economische levensduur zonder rekening te houden met een groeipercentage (groeivoet 0%, 2013 idem). Voor Sky Radio Group wordt rekening gehouden met een groeivoet van 1,5% (2013: 1,5%) gebaseerd op de laatste externe gegevens van de radiomarkt.

De geprognosticeerde kasstromen zijn contant gemaakt tegen een disconteringsvoet voor belasting (WACC) van 9,0% (2013: 9,0%). Bij het bepalen van de disconteringsvoet en groeivoet is rekening gehouden met het rentepercentage en het risicoprofiel voor TMG als geheel. De veronderstellingen zijn toegepast op alle kasstroomgenererende eenheden in TMG. De waarden die bij de belangrijke veronderstellingen worden gehanteerd zijn beoordeeld door TMG op toekomstige ontwikkelingen in de mediasector en zijn gebaseerd op historische gegevens uit zowel externe als interne bronnen (historische data). Een verandering in veronderstellingen en schattingen kan gevolgen hebben voor de realiseerbare waarde van een actief en de verwachte economische levensduur met een effect op de winst- en verliesrekening.

Ultimo 2014 heeft een bijzondere waardevermindering op immateriële activa plaatsgevonden van 40.929 ter zake Sky Radio Group. De ontwikkeling van Radio Veronica staat al enige tijd onder druk. Het marktaandeel is fors afgenomen. In 2014 heeft een restyling plaatsgevonden van de zender Radio Veronica, echter dat is niet succesvol gebleken. De activa van Sky Radio Group leiden in de huidige staat tot structureel lagere toekomstige kasstromen. Substantiële investeringen zijn noodzakelijk om de radiozenders weer naar topposities in de Nederlandse radiomarkt terug te brengen. Deze investeringsplannen zijn per balansdatum nog onderwerp van discussie voor wat betreft omvang en specifieke aard.

Naast voorstaande ontwikkeling kan melding gemaakt worden van een belangrijke gebeurtenis na balansdatum zie hiervoor pagina . De gebeurtenis heeft betrekking op een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) inzake de radiokavel A2 en de ongeclausuleerde kavel van Sky Radio. Voor de beoordeling van de toekomstige waarde van de immateriële activa van Sky Radio Group is bepaling van de gevolgen van de uitspraak van groot belang.

Management van TMG heeft langdurig en veelvuldig gedelibereerd over de verwachte toekomstige financiële consequentie van de uitspraak van het CBb. De totale jaarlijkse last vanwege het kavel A2 was gesteld op 3.400. Dat een jaarlijkse last verwerkt moet worden staat niet ter discussie. De inschatting van de hoogte daarvan is onzeker. Op grond van haar analyses heeft TMG een substantiële afslag toegepast op de oorspronkelijk gestelde verplichting. TMG zal periodiek het ingenomen standpunt (her)beoordelen.

Sensitiviteitsanalyse Sky Radio Group

 

 

Gehanteerd

 

Groeivoet

1%

1,5%

2%

Bijzondere waardevermindering

46.644

40.929

34.409

 

 

 

 

WACC

8%

9%

10%

Bijzondere waardevermindering

31.706

40.929

47.748

 

 

 

 

EBITDA 2017

-1.000

-

1.000

Bijzondere waardevermindering

52.002

40.929

29.866

 

 

 

 

FM licenties te betalen

10%

-1

-10%

Bijzondere waardevermindering

43.851

40.929

38.017

 • Aangezien sprake is van een geschil met de overheid omtrent de hoogte van de FM licentiekosten wordt op basis van IAS 37.92 geen toelichting verstrekt omtrent door het management ingeschatte hoogte van toekomstige FM licenties kosten.

Naast de afwaardering van de goodwill Sky Radio Group heeft in 2014 een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden van geactiveerde software (1.977).

De bijzondere waardeverminderingen op immateriële activa in 2013 29.126 betreffen beëindigde online activiteiten, niet printgerelateerd, van onder andere Relatieplanet, Moviebites en Hyves. Het segment is komen te vervallen in 2013.

Een 1% hogere WACC heeft geen effect op een bijzondere waardevermindering van de overige activiteiten. In 2013 was dat eveneens nihil voor alle segmenten. De realiseerbare waarden van de segmenten is gelijk aan de boekwaarde bij de volgende WACC: Landelijke Media 25%, Holland Media Combinatie 62% en Keesing Media Group 12%.

15. Materiële vaste activa

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Machines en installaties

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Activa in uitvoering

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

Aanschafwaarde

 

169.742

224.781

61.690

6.354

462.567

Cumulatieve afschrijvingen

 

134.374

201.677

57.669

-

393.720

Bijzondere waardeverminderingen

 

1.903

9

55

-

1.967

Boekwaarde per 1 januari 2013

 

33.465

23.095

3.966

6.354

66.880

 

 

 

 

 

 

 

Investeringen

 

1.865

547

7.059

7.424

16.895

Desinvesteringen

 

-171

-7

-207

-

-385

Aangehouden voor verkoop

 

-366

-

-

-

-366

Afgestoten n.a.v. verkoop bedrijfsonderdelen

13.

-86

-

-176

-

-262

Afschrijvingen

8, 13

-3.847

-5.083

-3.569

-

-12.499

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

 

-

-

-2.723

-

-2.723

In gebruik genomen activa in uitvoering

 

695

11.447

378

-12.520

-

Totaal van de mutaties

 

-1.910

6.904

762

-5.096

660

 

 

 

 

 

 

 

Aanschafwaarde

 

173.489

203.953

57.558

1.258

436.258

Cumulatieve afschrijvingen

 

140.031

173.945

50.052

-

364.028

Bijzondere waardeverminderingen

 

1.903

9

2.778

-

4.690

Boekwaarde per 1 januari 2014

 

31.555

29.999

4.728

1.258

67.540

 

 

 

 

 

 

 

Investeringen

 

869

187

1.915

4.432

7.403

Desinvesteringen

 

-166

-190

-352

-

-708

Afgestoten n.a.v. verkoop groepsmaatschappijen

13.

-

-

-42

-

-42

Afschrijvingen

8, 13

-4.211

-4.223

-2.257

-

-10.691

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

 

-271

-5.026

-102

 

-5.399

In gebruik genomen activa in uitvoering

 

138

2.614

29

-2.781

-

Totaal van de mutaties

 

-3.641

-6.638

-809

1.651

-9.437

 

 

 

 

 

 

 

Aanschafwaarde

 

169.025

190.743

45.297

2.909

407.974

Cumulatieve afschrijvingen

 

138.937

162.347

38.498

-

339.782

Bijzondere waardeverminderingen

 

2.174

5.035

2.880

-

10.089

Boekwaarde per 31 december 2014

 

27.914

23.361

3.919

2.909

58.103

In de materiële vaste activa zijn verantwoord gebouwen in eigendom, machines en installaties van de drukkerij en andere vaste bedrijfsmiddelen. De boekwaarde is gelijk aan de reële waarde.

Bijzondere waardeverminderingen

De bijzondere waardevermindering heeft betrekking op met name de productiecapaciteit van de drukkerijen. De afnemende vraag naar print resulteert in een beoordeling van de omvang van de benodigde capaciteit. Vastgesteld is dat gedurende 2015 de capaciteit verminderd kan worden.

Materiële activa in uitvoering

De post activa in uitvoering betreft met name een uitbreidingsinvestering in de drukkerij te Amsterdam. Dit project zal in 2015 worden afgerond.

16. Investeringen in geassocieerde deelnemingen en gemeenschappelijke overeenkomsten

In procenten

Vestigingsplaats

2014

2013

 

 

 

 

Kapitaalbelang per 31 december

 

 

 

AM van Gaal Media B.V.

Amsterdam

20,0%

20,0%

Autowereld B.V

Amsterdam

35,0%

35,0%

Dutch Creative Industry Fund B.V.

Amsterdam

28,6%

40,0%

Adventure Holding B.V., ultimo 2013 in liquidatie

Zeist

-

33,3%

 

 

 

 

Bedragen in duizenden euro's

 

2014

2013

 

 

 

 

Boekwaarde per 31 december

 

 

 

Autowereld B.V.

 

150

150

Overig

 

9

184

Totaal

 

159

334

Geassocieerde deelnemingen in een verliessituatie zijn afgewaardeerd tot nihil. Alle resultaten van geassocieerde deelnemingen zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening.

17. Overige vorderingen

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Vooruitbetaalde operationele lease

1.779

1.905

Langlopende vorderingen

500

438

Totaal

2.279

2.343

18. Voorraden

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Grondstoffen

5.761

5.295

Hulpstoffen

201

260

Overige voorraden

689

1.533

Totaal

6.651

7.088

In de overige voorraden (voornamelijk E-commerce) is een afwaardering naar reële waarde begrepen van 229 (2013: 676). De boekwaarde is gelijk aan de reële waarde.

19. Handels- en overige vorderingen

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Handelsdebiteuren

47.616

59.724

Overige vorderingen

3.115

6.655

Overlopende activa

18.972

18.349

Totaal

69.703

84.728

Handelsvorderingen worden gepresenteerd onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. In het verslagjaar zijn dergelijke verliezen opgenomen tot een bedrag van 2.506 in verband met dubieuze debiteuren (2013: 1.747). Zie tevens 31..

Reële waarde

Voor vorderingen die binnen één jaar vervallen wordt de nominale waarde geacht een afspiegeling te zijn van de reële waarde.

20. Geldmiddelen

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Bank

41.260

25.499

Deposito's

-

15.812

Totaal

41.260

41.311

Op balansdatum zijn er geen (2013: 15.812) liquide middelen ondergebracht op deposito. De liquiditeiten staan ter vrije beschikking en de deposito’s kunnen binnen een week beschikbaar zijn, met uitzondering van de afgegeven bankgaranties zoals nader toegelicht bij 34. De reële waarde wordt geacht gelijk te zijn aan de nominale waarde.

21. Activa en passiva aangehouden voor verkoop

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Activa

 

 

Immateriële activa

3.204

3.167

Materiële vaste activa

4.227

5.183

Latente belastingvordering

246

-

Handels- en overige vorderingen

33

18

Geldmiddelen

1.096

692

Totaal

8.806

9.060

 

 

 

Passiva

 

 

Latente belastingverplichting

406

217

Handelsschulden en overige verplichtingen

510

695

Totaal

916

912

De activa aangehouden voor verkoop bedragen in 2014 8.806 (2013: 9.060) en betreffen bedrijfspanden van het Facilitair bedrijf en Relatieplanet.nl. Op de bedrijfspanden heeft een afwaardering plaats gevonden van 650 (2013: 2.700). Voor de panden en de website is een verkoopplan opgesteld en een bemiddelaar ingeschakeld. Begin 2014 is een voorlopig koopcontract getekend met ontbindende voorwaarden. Er is enige vertraging ontstaan in het verkoopproces, echter TMG is en blijft actief ten aanzien van de verkoop van deze bezittingen.


22. Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

Per 31 december 2014 bestond het maatschappelijk aandelenkapitaal uit 99.999.040 gewone aandelen, 100.000.000 preferente aandelen en 960 prioriteitsaandelen, welke als volgt waren geplaatst en volgestort:

Aantal aandelen

 

 

 

2014/2013

 

 

 

Maatschappelijk aandelenkapitaal

Geplaatst aandelenkapitaal

 

 

 

 

 

Aantal uitstaande aandelen per 31 december:

 

 

 

 

Gewone aandelen

 

 

99.999.040

46.350.000

Preferente aandelen

 

 

100.000.000

-

Prioriteitsaandelen

 

 

960

960

Alle aandelen zijn volgestort en hebben een nominale waarde van € 0,25. Er zijn geen preferente aandelen uitgegeven.

De houders van prioriteitsaandelen ontvangen een dividend van vijf procent van het nominale bedrag van de aandelen. De resterende winst staat ter beschikking van de aandeelhoudersvergadering.

De houders van gewone aandelen en prioriteitsaandelen zijn gerechtigd tot het uitbrengen van één stem per aandeel tijdens de vergadering. Iedere aandeelhouder van TMG heeft toegang tot de aandeelhoudersvergadering en het recht om zijn/haar stem uit te brengen. Een overzicht van de wettelijke en statutaire bepalingen omtrent de bestemming van de winst en de andere statutaire rechten verbonden aan de gewone aandelen, prioriteitsaandelen en preferente aandelen is opgenomen onder de overige gegevens.

Het recht tot uitgifte van preferente aandelen van TMG is door Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. verleend aan Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. De verleende calloptie op preferente aandelen wordt door Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. beheerd. Momenteel zijn er geen preferente aandelen uitgegeven. De statutaire bepalingen voor vergoeding op de preferente aandelen zijn marktconform. De optie om preferente aandelen uit te geven is op nihil gewaardeerd.

Reserve eigen aandelen

Ultimo 2014 en 2013 bezat TMG geen ingekochte gewone aandelen.

23. Dividend

In het verslagjaar heeft TMG geen dividend uitgekeerd (2013: € 6,50 per aandeel)

Er is over 2014 geen winst gemaakt. Er staat daarom over het boekjaar 2014 geen winst ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

24. Winst per aandeel

Gewone winst per aandeel

Bij de berekening van de gewone winst per aandeel per 31 december 2014 is uitgegaan van het aan houders van gewone aandelen toe te rekenen nettoresultaat van -33.806 (2013: 177.597) en een gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen dat gedurende 2014 heeft uitgestaan van 46.350.000 (2013: 46.350.000), als volgt berekend:

Bedragen in duizenden euro's

 

 

2014

2013

 

 

 

 

 

Winst per aandeel

 

 

 

 

Nettoresultaat toerekenbaar aan houders van gewone aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

 

 

-33.806

177.597

Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen

 

 

46.350.000

46.350.000

Gewone winst per aandeel (EUR)

 

 

-0,73

3,83

Verwaterde winst per aandeel

Bij de berekening van de verwaterde winst per aandeel per 31 december 2014 is uitgegaan van het aan houders van gewone aandelen toe te rekenen resultaat van -33.806 (2013: 177.597) en een gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen dat, gecorrigeerd voor alle potentiële verwaterende effecten op de gewone aandelen, gedurende 2014 heeft uitgestaan van 46.350.000 (2013: 46.350.000). Er heeft in 2014 en 2013 geen verwatering van aandelen plaatsgevonden.

25. Minderheidsbelang

Het verloop in het minderheidsbelang is als volgt:

In percentages

2014

2013

 

 

 

Sienna Holding B.V.

10%

10%

Classic FM V.o.f.

25%

25%

Groupdeal B.V.

-

40%

ZOOM.IN Nederland B.V.

-

30%

Ticketsplus B.V.

-

25%

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Stand per 1 januari

-2.164

-2.417

 

 

 

Aandeel in het resultaat

-4.281

277

Mutatie door overig resultaat na belasting

-48

-24

Mutatie door verkoop groepsmaatschappijen

-598

-

Mutatie door aankoop belang derden

-927

-

Stand per 31 december

-8.018

-2.164

 

 

 

De mutatie door aankoop belang derden betreft de uitbreiding van het belang in Groupdeal B.V. van 60% naar 100% in augustus 2014. De mutatie door verkoop groepsmaatschappijen wordt veroorzaakt door de verkoop van Zoom.in Nederland B.V. (70%) en Ticketsplus B.V. (75%). Deze groepsmaatschappijen werden verkocht in het eerste halfjaar 2014.

26. Rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen

Deze toelichting bevat informatie over de contractuele bepalingen van de rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen van TMG. Voor meer informatie over het door TMG gelopen renterisico en valutarisico wordt verwezen naar 31.

 

 

 

2014

Bedragen in duizenden euro's

Totaal

Kortlopend deel

Langlopend deel

 

 

 

 

Rentedragende leningen

11.497

-

11.497

Overige financiering

19.112

8.986

10.126

Totaal

30.609

8.986

21.623

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentedragende leningen

11.536

-

11.536

Overige financiering

26.187

9.192

16.995

Totaal

37.723

9.192

28.531

Bedragen in duizenden euro's

Valuta

Nominale rente

Nominale waarde

Jaar van aflossing

Boekwaarde 2014

Boekwaarde 2013

 

 

 

 

 

 

 

Rentedragende leningen

 

 

 

 

 

 

Aandeelhouderslening Veronica Holding B.V. aan Sienna Holding B.V.

EUR

4,1% (2013: 4,1%)

8.400

-

11.497

11.536

Bancaire financiering -doorlopende kredietfaciliteit

EUR

3-mnd Euribor + 1,50%

-

-

-

-

Totaal

 

 

 

 

11.497

11.536

 

 

 

 

 

 

 

Overige financiering

 

 

 

 

 

 

Langlopende verplichtingen Licenties Sky Radio Group

EUR

3% (2013: 3,0%)

-

2013-2017

15.479

23.219

Nog te betalen overnamebedragen

EUR

-

-

-

3.489

2.731

Overige langlopende verplichtingen

EUR

-

-

-

144

237

Totaal

 

 

 

 

19.112

26.187

Voorwaarden en aflossingsschema

Voor alle leningen geldt dat de effectieve rente gelijk is aan de nominale rente.

Rentedragende leningen

Op 1 november 2012 is een bancaire financieringsfaciliteit afgesloten bij een consortium van drie banken. Deze faciliteit heeft een looptijd van drie jaar. De faciliteit bestond oorspronkelijk uit een amortiserend vast deel en een variabele kredietlijn (revolving credit facility). De financieringsfaciliteit kent marktconforme condities en is gelimiteerd op 2 keer NEBITDA. Daarnaast mogen de intrestlasten over de relevante periode niet meer bedragen dan 1/5e van de NEBITDA. Aan beide voorwaarden werd in 2014 voldaan. Zekerheden voor deze lening zijn niet gesteld. Bij de waardering van deze financiering is rekening gehouden met bijkomende kosten. In 2013 is het amortiserend vast deel van de lening geheel afgelost. Op de variabele kredietlijn wordt ultimo 2014 geen aanspraak gemaakt. Het bankconvenant loopt af in november 2015, momenteel wordt met de banken overlegd om het convenant te verlengen.

Overige financiering

De verplichtingen inzake de licenties van Sky Radio Group hebben betrekking op jaarlijkse voorafgaande betalingen tot 1 september 2017 aan het Agentschap Telecom. De jaarlijkse bijdragen aan het Agentschap Telecom zijn gecumuleerd, verdisconteerd en opgenomen onder overige financieringen voor 15.479 (2013: 23.219). De immateriële activa worden geamortiseerd over de contractuele periode. De interest gerelateerd aan de financiële verplichting is verantwoord onder financiële last. De jaarlijkse vooruitbetaling wordt in mindering gebracht op de langlopende verplichting. De reële waarde van de verplichtingen wijkt niet materieel af. Begin 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven een uitspraak gedaan inzake de FM licentievergunning van Radio Veronica en Sky Radio. Hiervoor wordt verwezen naar Overigens gegevens gebeurtenissen na balansdatum.

Onder de nog te betalen overnamebedragen zijn verplichtingen opgenomen inzake de acquisitie van Sky Radio Group, Groupdeal en Metro. Voor de verwerving van Metro zullen tot en met 2017 nog deelbetalingen plaatsvinden.

27. Personeelsbeloningen

Toegezegde-bijdrageregeling

De pensioenregelingen voor Sky Radio Group, Keesing Media Group en voor een belangrijk deel van het personeel van de Amsterdamse en Alkmaarse bedrijven van TMG zijn ondergebracht bij Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959. De pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. De werkgever heeft geen andere verplichting dan het voldoen van de premies.

Brutoverplichting uit hoofde van toegezegde personeelsregelingen

TMG kent een aantal door haar toegezegde personeelsregelingen op grond waarvan een deel van de (ex-) werknemers in Nederland en Frankrijk recht heeft op een aanvullende uitkering. De regelingen betreffen:

Toegezegde pensioenregelingen

Aanvullingen op pensioenen (garantieregeling).

Werknemers in dienst tot eind 2005 en op dat moment deelnemer aan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959, participeren in een garantieregeling. Nieuwe werknemers vanaf 1 januari 2006 waren geen deelnemer meer van de garantieregeling, waarbij een percentage van het eindloon werd gegarandeerd. Eind 2012 is de toezegging zodanig aangepast dat de invloed van toekomstige salarisgroei is uitgesloten, derhalve is de regeling bevroren. De regeling is ondergebracht bij Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959. Keesing Media Group heeft aan enkele van zijn werknemers een indexatieregeling toegezegd. De indexatieregeling heeft betrekking op de jaarlijkse verhoging van de opgebouwde aanspraken met 50% van de prijsinflatie en wordt gefinancierd door de werkgever. De regeling is ondergebracht bij een externe verzekeraar. De eindloonregeling toegezegd aan enkele werknemers van Sky Radio Group is ultimo 2014 beëindigd. Deze werknemers gaan per 1 januari 2015 over naar de regeling van Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 (toegezegde bijdrageregeling). Daarnaast zijn er voor de werknemers van Keesing in Frankrijk regelingen die voorzien in een uitkering bij pensionering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal dienstjaren.

Tegemoetkoming in de ziektekosten van gepensioneerden.

De regeling zal op langere termijn eindigen, omdat deze vanaf 1 januari 2006 niet meer open staat voor nieuw gepensioneerden.

Vanwege het beëindigen van de pensioenregeling met een eindloongarantie van SkyRadio Group en het aflopen van de VUT regeling zijn in 2014 settlementbedragen verantwoord in de personeelskosten, ten bedrage van 1.400 (2013: nihil) . TMG heeft geen enkele aansprakelijkheid anders dan het verstrekken van aanvullingen. Voor de garantieregeling worden geen premies meer afgedragen.

Overige toegezegde personeelsregelingen

Betreft aanvullingen arbeidsongeschiktheid en jubileumregelingen. In 2013 is de jubileumregeling van Landelijke Media geharmoniseerd met die van Lokale en Regionale Media, hetgeen heeft geleid tot een vrijval uit de regeling van 2.189 ten gunste van de winst- en verliesrekening 2013.

Verder heeft het Pensioenfonds Grafische Bedrijven (pensioenregeling grafici), waarvan de regeling eveneens kwalificeert als een toegezegd-pensioenregeling, TMG geïnformeerd geen gegevens te kunnen verstrekken voor de berekening van (het TMG aandeel in) overschotten of tekorten. Betreffende regeling kwalificeert als toegezegd-pensioenregeling, maar wordt verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling.

TMG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige tekorten in een pensioenregeling, dan wel kan niet verplicht worden gesteld een tekort aan te vullen. Genoemde bedrijfstakpensioenregeling had eind 2013 een lagere dekkingsgraad dan het wettelijk vereiste minimum van 105%. Betreffende stichting heeft een herstelplan opgesteld en ingediend bij DNB. De dekkingsgraad van het pensioenfonds Grafische Bedrijven lag eind 2014 met 104,2% onder het door de wet gestelde minimum. Het is niet uit te sluiten dat in de toekomst pensioenbijdragen voor de betreffende regeling hoger kunnen komen te liggen en/ of dat pensioenaanspraken verlaagd worden.

Voornaamste actuariële veronderstellingen per balansdatum

In gewogen gemiddelen

 

2014

2013

 

 

 

 

Disconteringsvoet/ rendement op fondsbeleggingen

 

1,10% - 2,30%

3,25%

Duration

 

5,6 - 29,3

5,4 - 14,6

Toekomstige salarisstijgingen

 

1,00%

1,00%

Indexatie actieven

 

1,00%

2,00%

Inflatiecorrectie

 

2,00%

2,00%

Indexatie niet-actieven/ gepensioneerden

 

1,00%

2,00%

Gehanteerde sterftetafels

 

AG 2014

AG 2012-2062

Het geprognosticeerde rendement is het gewogen gemiddeld verwacht rendement, uitgaande van de verwachte beleggingsmix van zakelijke waarden (40%) en vastrentende waarden (60%). Het verwachte rendement bedraagt in 2014, afhankelijk van de looptijd per regeling, tussen de 1,10% en 2,30% (2013: gemiddeld 3,25%) op de beleggingen bij Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959.

Ontwikkeling van de opgenomen nettoverplichting uit hoofde van toegezegde personeelsregelingen

Bedragen in duizenden euro's

 

2014

2013

 

 

 

 

Verplichting per 1 januari

 

8.976

14.389

Kosten van de toegezegde personeelsbeloningen opgenomen in de winst- en verliesrekening

 

-137

-1.214

Kosten van de toegezegde personeelsbeloningen nooit via de winst- en verliesrekening

 

1.850

3.093

Bijdragen en premies aan de regeling

 

-1.986

-7.292

Opgenomen verplichting uit hoofde van toegezegde personeelsbeloningen

 

8.703

8.976

 

 

 

 

Waarvan:

 

 

 

Toegezegd pensioenregeling

 

4.812

5.921

Overige personeelsregelingen

 

3.891

3.055

Verplichting per 31 december

 

8.703

8.976

Specificatie van de verplichtingen uit hoofde van toegezegde personeelsregelingen

Bedragen in duizenden euro's

 

2014

2013

 

 

 

 

Contante waarde niet gefinancierde verplichtingen

 

3.891

7.561

Contante waarde van gefinancierde verplichtingen

 

12.491

13.575

Contante waarde verplichtingen

 

16.382

21.136

 

 

 

 

Reële waarde van fondsbeleggingen

 

-12.640

-20.568

Contante waarde van nettoverplichtingen

 

3.742

568

 

 

 

 

Niet-opgenomen door limitering beleggingen

 

4.961

8.408

Opgenomen verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

 

8.703

8.976

Het effect van de limitering van de beleggingen betreft de garantieregeling terzake de toegezegde pensioenregelingen. De betreffende regeling is bevroren. De vordering is niet in rechte afdwingbaar en derhalve heeft een limitering van de beleggingen plaatsgevonden.

Verloop van de contante waarde van de verplichting uit hoofde van toegezegde personeelsregelingen

Bedragen in duizenden euro's

 

2014

2013

 

 

 

 

Per 1 januari

 

21.136

25.795

 

 

 

 

Servicekosten

 

516

502

Nagekomen servicekosten

 

356

-1.963

Resultaat op jubileumverplichtingen

 

87

-106

Beëindiging regeling

 

-3.316

-

Interest over de verplichtingen

 

674

567

Premies

 

821

1.488

Actuariële resultaten

 

-1.815

-402

Uitkeringen

 

-2.077

-4.745

Per 31 december

 

16.382

21.136

De daling in de mutaties van de verplichtingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de beëindiging van VUT-regelingen en een beperkte eindloonregeling binnen Sky Radio Group.

Verloop van de reële waarde van de fondsbeleggingen

Bedragen in duizenden euro's

 

2014

2013

 

 

 

 

Per 1 januari

 

20.568

19.145

 

 

 

 

Premies

 

2.807

8.780

Interest over de fondsbeleggingen

 

694

509

Beëindiging regeling

 

-1.916

-

Actuariële resultaten

 

-7.385

-3.081

Bijkomende kosten

 

-51

-40

Uitkeringen

 

-2.077

-4.745

Per 31 december

 

12.640

20.568

Samenstelling van de fondsbeleggingen

Bedragen in duizenden euro's

 

2014

2013

 

 

 

 

Vastgoedbeleggingen

 

280

745

Aandelen

 

1.649

4.094

Zakelijke waarden

 

3.304

8.347

Deposito's

 

162

113

Beleggingen bij verzekeringsmaatschappijen

 

7.245

7.269

Per 31 december

 

12.640

20.568

Verloop van effect limitering fondsbeleggingen

Bedragen in duizenden euro's

 

2014

2013

 

 

 

 

Per 1 januari

 

8.408

7.739

 

 

 

 

Interest

 

273

255

Actuariële resultaten

 

-3.720

414

Per 31 december

 

4.961

8.408

In de winst- en verliesrekening opgenomen resultaat

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2014

2013

 

 

 

 

Servicekosten

 

516

502

Nagekomen servicekosten

 

356

-1.963

Resultaat op jubileumverplichtingen

 

87

-106

Beëindiging regeling

 

-1.400

-

Bijkomende kosten

 

51

40

Resultaat uit toegezegd personeelsregelingen

 

-390

-1.527

 

 

 

 

Kosten overige personeelsregelingen

 

609

-2.108

Kosten van toegezegd pensioenregeling

7.

-999

581

Resultaat uit toegezegd personeelsregelingen

 

-390

-1.527

Bijdrage aan toegezegde bijdrageregelingen1

7

12.986

13.469

Kosten samenhangend met personeelsregelingen

 

12.596

11.942

Interest

 

253

313

Totaal

 

12.849

12.255

 • Waarvan opgenomen onder beëindigde activiteiten 29 (2013: 283)

TMG verwacht dat de totale te betalen bijdrage voor personeelsregelingen in 2015 11.609 (2014:14.244) bedraagt, voor zover redelijkerwijs in te schatten.

Er zijn geen specifieke risico's met betrekking tot het pensioenfonds. De risico's voortkomend uit de toegezegde personeelsregelingen hebben betrekking op de (markt-) ontwikkelingen van rente, inflatie, sterfteverwachtingen en van beleggingen.

Actuariële resultaten nooit via de winst- en verliesrekening

Bedragen in duizenden euro's

 

2014

2013

 

 

 

 

Effect van wijzigingen in economische aannames van de verplichtingen

 

1.861

74

Effect van wijziging sterftetabellen

 

-41

-

Effect van ervaringsaanpassingen van de verplichtingen

 

-3.635

-476

Rendement op beleggingen (exclusief intrestbaten)

 

7.385

3.081

Veranderingen effect van limitering beleggingen (exclusief intrestlasten)

 

-3.720

414

Totaal

 

1.850

3.093

Gevoeligheidsanalyses

In onderstaande tabellen zijn gevoeligheidsanalyses opgenomen voor verschillende aannames. Daarbij is de interval van 0,25% gehanteerd. De analyse laat de onderlinge afhankelijkheid van de aannames buiten beschouwing.

Bedragen in duizenden euro's

min 0,25%

gehanteerd

plus 0,25%

 

 

 

 

Disconteringsvoet

0,85% - 2,05%

1,10% - 2,30%

1,35% - 2,55%

Pensioenverplichtingen jaarultimo

17.016

16.382

15.789

Servicekosten 2014

289

283

276

 

 

 

 

Looninflatie

0,75%

1,00%

1,25%

Pensioenverplichtingen jaarultimo

16.322

16.382

16.445

Servicekosten 2014

278

283

289

 

 

 

 

Prijsinflatie

1,75%

2,00%

2,25%

Pensioenverplichtingen jaarultimo

16.394

16.382

16.370

Servicekosten 2014

284

283

283

 

 

 

 

Indexatie actieven

0,75%

1,00%

1,25%

Pensioenverplichtingen jaarultimo

16.438

16.382

16.332

Servicekosten 2014

285

283

282

 

 

 

 

Indexatie gepensioneerden

0,75%

1,00%

1,25%

Pensioenverplichtingen jaarultimo

15.857

16.382

16.943

Servicekosten 2014

283

283

284

28. Voorzieningen

Bedragen in duizenden euro's

 

2014

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Reorganisatievoorziening

 

24.025

35.112

Verlieslatende contracten

 

1.453

1.757

Geschillen

 

3.075

4.000

 

 

28.553

40.869

 

 

 

 

Langlopend gedeelte

 

274

-

Kortlopend gedeelte

 

28.279

40.869

Boekwaarde per 31 december

 

28.553

40.869

Reorganisatievoorziening

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2014

2013

 

 

 

 

Stand per 1 januari

 

35.112

32.454

 

 

 

 

Gedurende het boekjaar getroffen voorzieningen

7.

6.129

37.517

Vrijval

7.

-5.915

-215

Opgenomen in de winst- en verliesrekening

 

214

37.302

 

 

 

 

Gedurende het boekjaar gebruikte voorzieningen

 

-11.301

-34.644

Stand per 31 december

 

24.025

35.112

In 2013 zijn aanvullende reductiemaatregelen genomen, leidend tot een totale fte-reductie van 700. Gedurende 2014 is een vertraging opgetreden in het reductieprogramma bij voornamelijk de Holland Media Combinatie. De fte-reductie zal in de loop van 2015 worden geëffectueerd. De sluiting van de drukkerij Rotomega in Frankrijk is afgerond (Keesing Media Group). De reorganisatieplannen hebben op hoofdlijnen de instemming van de COR, maar zullen op delen nog moeten worden voorgelegd aan de OR-en van de werkmaatschappijen. De reorganisatieplannen zijn op verschillende wijzen met de TMG-medewerkers gecommuniceerd, waardoor een gerechtvaardigde verwachting is gewekt bij de medewerkers dat de reorganisatie wordt uitgevoerd. Voor verschillende onderdelen is de reorganisatie reeds in gang gezet na instemming van de Ondernemingsraad. De reorganisatievoorziening betreft de verplichtingen ter zake van arbeidsbemiddeling en afvloeiing bij met name de uitgeverijen van printproducten, facilitaire bedrijven en stafafdelingen. Een verandering in veronderstellingen en schattingen kan gevolgen hebben voor de werkelijke kosten van de reorganisatie, waaronder invulling binnen de functies, keuze van afvloeiing (afkoop of bemiddeling), sociaal plan en tijdstip. Het kortlopende gedeelte bedraagt 24.025 (2013: 35.112).

Verlieslatende contracten

Bedragen in duizenden euro's

 

2014

2013

 

 

 

 

Stand per 1 januari

 

1.757

1.159

 

 

 

 

Gedurende het boekjaar getroffen voorzieningen

 

2.151

1.122

Opgenomen in de winst- en verliesrekening

 

2.151

1.122

 

 

 

 

Gedurende het boekjaar gebruikte voorzieningen

 

-2.455

-524

Stand per 31 december

 

1.453

1.757

De voorziening verlieslatende contracten heeft hoofdzakelijk betrekking op huurpanden, niet meer in gebruik, waarvan de toekomstige huurtermijnen, tot einde contractdatum, zijn voorzien.

De voorziening geschillen betreft aanspraken gedaan door derden op TMG. De geschillen zijn voortgekomen uit de normale bedrijfsuitoefening van TMG. Een nadere toelichting kan, vanwege mogelijk nadelige effecten voor de onderneming, niet worden gegeven.

29. Latente belastingvorderingen en –verplichtingen

De in het overzicht van de financiële positie opgenomen latente belastingvorderingen en –verplichtingen zijn ultimo boekjaar als volgt toe te rekenen:

 

 

 

2014

Bedragen in duizenden euro's

Activa

Verplichtingen

Saldo

 

 

 

 

Immateriële activa

-

-19.538

-19.538

Materiële vaste activa

3.046

-

3.046

Personeelsbeloningen

962

-

962

Voorzieningen

5.763

-

5.763

Voorwaartse verliescompensatie

29.337

-

29.337

 

39.108

-19.538

19.570

Opgenomen onder activa en passiva aangehouden voor verkoop

246

-406

-160

Netto belastingvordering/verplichting (-)

38.862

-19.132

19.730

 

 

 

2013

Bedragen in duizenden euro's

Activa

Verplichtingen

Saldo

 

 

 

 

Immateriële activa

-

-20.468

-20.468

Materiële vaste activa

1.495

-

1.495

Personeelsbeloningen

419

-

419

Voorzieningen

6.514

-

6.514

Voorwaartse verliescompensatie

25.978

-

25.978

Overige posten

101

-

101

 

34.507

-20.468

14.039

Opgenomen onder activa en passiva aangehouden voor verkoop

-

-217

-217

Netto belastingvordering/verplichting (-)

34.507

-20.251

14.256

Niet in het overzicht van de financiële positie opgenomen latente belastingvorderingen

Inzake (aanloop-) verliezen van enkele dochterondernemingen zijn geen latente belastingvorderingen in het overzicht van de financiële positie opgenomen, omdat er geen verwachting is deze op korte termijn te realiseren. Het uitnutten van deze latente belastingvordering is namelijk afhankelijk van toekomstige fiscale winsten. De niet-opgenomen latente belastingvordering bedroeg 2.792 (2013: 2.184).

Mutaties in tijdelijke verschillen gedurende het boekjaar

Bedragen in duizenden euro's

Stand 1 januari 2014

Opgenomen in winst- en verliesrekening

Overig resultaat niet via de winst- en verliesrekening

Overige mutaties

(De-) Consolidatie

Stand 31 december 2014

 

 

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

-20.468

1.780

-

-

-850

-19.538

Materiële vaste activa

1.495

1.551

-

-

-

3.046

Personeelsbeloningsregelingen

419

80

463

-

-

962

Voorzieningen

6.514

-751

-

-

-

5.763

Voorwaartse verliescompensatie

25.978

3.359

-

-

-

29.337

Overige posten

101

-101

-

-

-

-

Netto belastingvordering/verplichting (-)

14.039

5.918

463

-

-850

19.570

Bedragen in duizenden euro's

Stand 1 januari 2013

Opgenomen in winst- en verliesrekening

Overig resultaat niet via de winst- en verliesrekening

Overige mutaties

(De-) Consolidatie

Stand 31 december 2013

 

 

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

-24.627

4.286

-

-127

-

-20.468

Materiële vaste activa

608

887

-

-

-

1.495

Personeelsbeloningsregelingen

610

-964

773

-

-

419

Voorzieningen

6.345

169

-

-

-

6.514

Voorwaartse verliescompensatie

14.315

11.633

-

30

-

25.978

Overige posten

-164

164

-

101

-

101

Netto belastingvordering/verplichting (-)

-2.913

16.175

773

4

-

14.039

30. Handelsschulden en overige verplichtingen

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Vooruitontvangen abonnementsgelden

39.227

41.158

Overige vooruitontvangen bedragen

4.460

4.961

Handelsschulden aan leveranciers

20.013

25.328

Te betalen personeelsbeloningen (vakantiedagen/-toeslagen)

21.691

24.333

Overige belastingen en sociale premies

14.726

17.566

Overige verplichtingen en overlopende passiva

32.382

36.910

Totaal

132.499

150.256

De daling van de handelsschulden aan leveranciers is het gevolg van het kostenbesparingsprogramma en kortere betalingstermijnen. De overige verplichtingen en overlopende passiva betreffen (schattingen voor) redactiekosten, bezorgkosten, overige exploitatiekosten, retouren en te betalen provisies. De reële waarde van de verplichtingen wijkt niet af van de hier opgenomen nominale waarde.

31. Financieel risicobeheer

In het kader van de normale bedrijfsvoering onderkent TMG het markt-, krediet-, valuta- en renterisico. De huidige economische ontwikkelingen versterken de druk op advertentie-inkomsten, waarvan TMG voor een belangrijk deel van haar producten afhankelijk is. TMG heeft verschillende scenario’s ontwikkeld om de schommelingen in advertentie-inkomsten te kunnen opvangen. Onderdeel daarvan is een kostenreductieprogramma van 120 miljoen, dit programma heeft in de tweede helft van 2014 vertraging opgelopen. Geplande reorganisatie wordt in het eerste halfjaar van 2015 uitgevoerd. Tevens kan de ontwikkeling van de papierprijs invloed hebben op het bedrijfsresultaat.

De Raad van Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de inrichting van en het toezicht op het risicobeheerkader van TMG. De Raad van Bestuur beoordeelt jaarlijks zowel op centraal als decentraal niveau de strategische risico’s en beoordeelt per kwartaal de ontwikkeling en bewaking van de maatregelen.

Het interne beheersingsbeleid is erop gericht om de risico’s, waarmee TMG wordt geconfronteerd, in kaart te brengen en te analyseren, passende controles te bepalen en risico’s te bewaken. Beleid en systemen voor risicobeheer worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast aan de marktomstandigheden en activiteiten van TMG. TMG wil met behulp van beheersnormen en procedures een gedisciplineerde cultuur ontwikkelen, waarin alle werknemers hun taak en verplichtingen begrijpen. Door Group Internal Audit worden evaluaties van controles en procedures uitgevoerd, waarvan de bevindingen worden gerapporteerd aan de Raad van Bestuur en de Auditcommissie.

Marktrisico

Marktrisico betreft het risico dat de inkomsten van TMG of de waarde van de beleggingen in financiële instrumenten nadelig worden beïnvloed door veranderingen in marktprijzen, zoals valutakoersen, rentetarieven en aandelenkoersen. Het beheer van het marktrisico heeft tot doel de marktrisicopositie binnen aanvaardbare grenzen te houden.

De voortdurende druk op de oplage- en advertentie-inkomsten bij de Landelijke Media en Holland Media Combinatie heeft in 2013 geresulteerd in een verhoging van het kostenbesparingsprogramma.

TMG heeft een financieringsfaciliteit (zie toelichting op rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen). Deze loopt eind 2015 af. Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 is de onderneming in een vergevorderd stadium om deze financiering te vernieuwen. Afgezien van interest rate swaps heeft TMG het beleid om geen gebruik te maken van forward- en swapcontracten en niet te hedgen met termijncontracten.

Kredietrisico’s

Kredietrisico’s ontstaan voor TMG indien grote klanten niet (tijdig) aan hun betalingsverplichtingen voldoen. De gehanteerde (branchebrede) betalingsvoorwaarden, de relatief beperkte afhankelijkheid van individuele klanten, en het historische betalingsgedrag van onze klanten maken toepassing van financiële instrumenten ter beperking van dit risico niet noodzakelijk. De oplage-inkomsten van de kranten worden grotendeels vooruit ontvangen. Het kredietrisico concentreert zich voornamelijk in Nederland. Het kredietrisico is verbeterd ten opzichte van 2013. 

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

Klanten worden geacht binnen vooraf bepaalde limieten te betalen. Bij overschrijding van de limiet wordt de levering van diensten stopgezet. De klanten betreffen voornamelijk mediabureaus, bedrijven en abonnees. De ouderdomsopbouw van de handelsvorderingen op de verslagdatum was als volgt:

Bedragen in duizenden euro's

Totaal

nog niet vervallen

tussen 30 en 60 dgn

tussen 60 en 90 dgn

tussen 90 en 180 dgn

tussen 180 en 360 dgn

meer dan 360 dgn

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand per 31 december 2014

52.435

38.898

7.092

1.611

1.539

1.138

2.157

Stand per 31 december 2013

67.398

51.783

7.281

1.804

2.484

2.293

1.752

De ouderdomsopbouw is in 2014 verbeterd. Door TMG wordt een waardecorrectie voor oninbaarheid gevormd voor het risico van bijzondere waardeverminderingen voor geschatte verliezen uit hoofde van handelsvorderingen. De waardecorrectie voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van de achterstand van betalingen en gestelde limieten. Mutaties in de waardecorrectie voor oninbaarheid met betrekking tot handelsvorderingen gedurende het jaar waren als volgt:

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Stand per 1 januari

7.674

8.124

Beëindigde activiteiten

-

-72

Dotatie

2.506

1.747

Opname

-5.361

-2.125

Stand per 31 december

4.819

7.674

Valutarisico

Valutarisico’s kent TMG in zeer beperkte mate bij activiteiten buiten het eurogebied, te weten Denemarken, Zweden en Polen. De nettokasstroom van en naar de entiteiten, en de timing ervan, is zodanig dat er geen significante valutaposities door ontstaan. De gevoeligheid voor vreemde valuta's is voor TMG derhalve zeer beperkt. Ultimo 2014 stonden geen valuta forwardcontracten uit. TMG heeft het beleid bij significante valuta-exposures, forwardcontracten af te sluiten, ter dekking van de risico’s binnen een periode van één jaar. Een valuta-exposure wordt voor een individuele entiteit binnen TMG als significant beschouwd, indien de omvang van de omzet per kalendermaand een grenswaarde van 500 overschrijdt en de kasstroom een waarschijnlijkheid van meer dan 50% heeft.

Renterisico

Het voor TMG meest relevante renterisico is een mismatch tussen de renteverplichtingen en de kasstromen uit de gefinancierde activa. Eind 2014 is TMG per saldo ontvanger van rente doordat de schuldpositie meer dan gecompenseerd wordt door rentedragende liquide middelen. Gezien de beperkte omvang van de schuldpositie is TMG nauwelijks gevoelig voor rentefluctuaties en hebben deze geen significante invloed op de financiële positie van TMG.

Overige marktprijsrisico

Van de grondstoffen die op de wereldmarkt worden verhandeld neemt TMG enkel papier in die mate af, dat fluctuaties in de prijs daarvan het bedrijfsresultaat materieel kunnen beïnvloeden. TMG kiest ervoor het risico van fluctuerende papierprijzen niet te hedgen, omdat de grote papierfabrikanten een dusdanige positie innemen op de termijnmarkt, dat deze onvoldoende liquide is om hedging van voor TMG significante volumes attractief te maken.

Liquiditeitsrisico

TMG heeft nauwelijks een liquiditeitsrisico gezien de geringe financiële verplichtingen en de liquiditeitspositie. Het liquiditeitsrisico is het risico dat TMG niet op het vereiste moment aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Het uitgangspunt van het liquiditeitsrisicobeheer is dat, voor zover mogelijk, voldoende liquiditeiten worden aangehouden om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige financiële verplichtingen, in normale en moeilijke omstandigheden en zonder dat daarbij onaanvaardbare verliezen worden opgenomen of de reputatie van TMG in gevaar komt. Op balansdatum is een niet door zakelijke zekerheid gedekt rekeningcourant krediet van maximaal 75.000 beschikbaar. De te betalen rente bedraagt driemaands Euribor met 1,50% opslag. Op balansdatum is hiervan nihil gebruikt. Het bankconvenant loopt in november 2015 af, momenteel wordt overlegd met de banken om het convenant te verlengen.

Reële waarde van financiële verplichtingen

De reële waarde van de financiële verplichtingen is te verdelen in niveau’s van de volgende reële waarde hiërarchie:

 • Genoteerde prijs in een actieve markt voor gelijke bezittingen en verplichtingen (niveau 1);
 • Gegevens anders dan een genoteerde prijs binnen niveau 1, dat zijn observeerbare bezittingen en verplichtingen, zowel direct (de prijs) als indirect (afgeleide prijs) (niveau 2);
 • Gegevens over een bezitting of verplichting die niet zijn gebaseerd op observeerbare marktgegevens (onobserveerbare gegevens) (niveau 3).

De boekwaarde van financiële instrumenten komt nagenoeg overeen met de reële waarde. De rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen en de handelsschulden en overige verplichtingen
vallen qua waarderingsmethode onder niveau 3 (eigen waarderingsmethodiek), zowel in 2013 als in 2014. Er hebben geen verschuivingen plaatsgevonden tussen deze niveaus. 

Overzicht looptijd financiële verplichtingen

Bedragen in duizenden euro's

Totaal

6 maanden of minder

7 - 12 maanden

1 - 2 jaar

2 - 5 jaar

Meer dan 5 jaar

2014

 

 

 

 

 

 

Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen1

30.959

-

9.336

9.502

624

11.497

Handelsschulden en overige verplichtingen

132.499

122.539

9.960

-

-

-

Totaal

163.458

122.539

19.296

9.502

624

11.497

 

 

 

 

 

 

 

Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen

38.218

1.299

8.388

8.794

8.201

11.536

Handelsschulden en overige verplichtingen

152.013

139.621

12.392

-

-

-

Totaal

190.231

140.920

20.780

8.794

8.201

11.536

 • Inclusief rente

Kapitaalbeheer

De Raad van Bestuur van TMG heeft het beleid om een sterke vermogenspositie te bewaken, waarmee het vertrouwen van beleggers, crediteuren en de markten wordt behouden en toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten is zeker gesteld. Een belangrijk kerncijfer daarbij is het rendement op het eigen vermogen, dat wordt gedefinieerd als het nettoresultaat gedeeld door het eigen vermogen, exclusief minderheidsbelangen. De Raad van Bestuur bewaakt tevens het niveau van het aan gewone aandeelhouders uit te keren dividend.

TMG koopt van tijd tot tijd eigen aandelen in op de markt. Aankoop- en verkoopbeslissingen worden per specifieke transactie genomen door de Raad van Bestuur binnen door de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gestelde limieten. TMG beschikt niet over een vastomlijnde regeling voor de inkoop van eigen aandelen; momenteel is geen inkoopprogramma van kracht.

32. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Verplichtingen uit hoofde van langlopende contracten vervallen als volgt:

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

< 1 jaar

23.595

25.741

1-5 jaar

29.095

45.349

> 5 jaar

787

895

Totaal

53.477

71.985

De operationele leaseovereenkomsten bestaan uit meerjarige verplichtingen ter zake van huur bedrijfsgebouwen, leaseauto’s, ICT diensten en overige dienstverlening. Eind 2014 heeft TMG het contract met Atos beëindigd. TMG zal gedurende 2015 een transitie inzetten naar een andere dienstverlener voor werkplekbeheer.

In het boekjaar 2014 werd uit hoofde van operationele leasing een last van 10.473 in de winst- en verliesrekening opgenomen (2013: 8.615)

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen
Telegraaf Drukkerij Groep heeft contracten afgesloten met papierleveranciers, waarvan de verplichtingen binnen 1 jaar 12.900 (2013: 16.150) en tussen 1 en 5 jaar maximaal nihil (2013: 12.500) bedragen. Voorts zijn voor een bedrag van 940 (2013: nihil) korte termijncontracten afgesloten inzake de afname van inkt en drukplaten.

TMG heeft een meerjarig drukcontract afgesloten voor haar puzzelbladen en dagbladen. De afnameverplichting tussen 1 en 3 jaar bedraagt maximaal 17.000 (2013: 17.000).

Een verplichting aan een leverancier met betrekking tot de persombouw van 3.275 ten behoeve van de drukkerijen.

Juridische geschillen

Een aantal groepsmaatschappijen van TMG is, als aangeklaagde, betrokken bij rechtszaken. Deze zaken betreffen met name arbeidsverhoudingen, geschillen en rectificaties van publicaties. TMG ziet de uitkomst hiervan met vertrouwen tegemoet. Voorzieningen zijn hiervoor opgenomen onder toelichting 28.

Niet uit de balans blijkende rechten

Sky Radio Group
Op 8 januari 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’) uitspraak gedaan in de rechtszaak die Sky Radio Group heeft aangespannen jegens de Staat. De rechtszaak had betrekking op de vergoeding van € 20,4 miljoen die Sky Radio Group moet betalen voor de FM-licentievergunning in de periode 2011-2017 voor de geclausuleerde kavel A2 (‘Radio Veronica’). Het CBb heeft Sky Radio Group in het gelijk gesteld, de uitspraak is niet vatbaar voor enig beroep of verzet. In de uitspraak heeft het CBb het hoger beroep van Sky Radio gegrond verklaard. Ook heeft het CBb het vergunningvoorschrift vernietigd. De vergunning is overigens in stand gelaten.

TMG heeft voor haar positiebepaling met diverse adviseurs overleg gevoerd omtrent de inschatting ten aanzien van het vervolg van de onderhandelingen en discussies met de Staat. Daarbij is gekeken naar de inhoudelijke overwegingen van het CBb. Die lijken niet uit te sluiten dat de minister eigener beweging (ambtshalve) een poging zal ondernemen om een nieuwe financiële betalingsverplichting op te leggen voor het gebruik van kavel A2. Daarbij geldt tevens dat het CBb niet heeft geoordeeld dat kavel A2 geacht moet worden een waarde te hebben die kleiner of gelijk is aan nul. Noch is gesteld dat de minister daarom het te betalen bedrag daarom op nul had moeten stellen.

TMG heeft tevens geconcludeerd dat het niet uit te sluiten is dat de uitspraak op indirecte wijze negatieve gevolgen kan meebrengen voor Sky Radio Group. Dat houdt verband met overwegingen als dat de minister kan beslissen of de huidige radio-vergunningen aan het einde van hun huidige looptijd nogmaals verlengd zullen worden, of dat een geheel nieuwe verdeling plaatsvindt. Dat laatste zou een veiling kunnen inhouden. De onzekerheid die dat meebrengt behelst de vraag of Sky Radio Group wel zal kunnen blijven uitzenden op kavel A2, alsmede de onduidelijkheid omtrent de daaraan verbonden financiële voorwaarden.

Op grond van haar analyses, ontvangen adviezen en overwegingen concludeert TMG dat de uitkomst van de gevolgen van de uitspraak van het CBb onzeker is. Een betrouwbare inschatting van de directe gevolgen is niet te maken. In de balans per 31 december 2014 zijn de licenties in verband met de uit kavel A2 voortvloeiende verplichtingen opgenomen onder de immateriële activa, noot 14, voor een bedrag van 9.050 (2013: 12.422), terwijl de gerelateerde verplichting bij noot 26 is toegelicht. Wanneer zich gedurende 2015 nieuwe feiten voordoen kunnen deze posten wijzigen.

Voor een verdere analyse van de mogelijke gevolgen van de uitspraak van het CBb wordt verwezen naar een toelichting op de bijzondere waardevermindering bij toelichting 14.

Landelijke Media
Landelijke Media heeft een niet uit de balans blijkend recht van 366 inzake af te nemen video views.

33. Investeringsverplichtingen

In 2013 en 2014 is TMG geen significante overeenkomsten aangegaan voor de ontwikkeling van software of andere investeringen, anders dan gemeld bij 32..

34. Voorwaardelijke verplichtingen

Ultimo 2014 is ter waarde van 8.687 (2013: 9.008) aan bankgaranties afgegeven ter dekking van FM-licentieverplichtingen en van aangegane huurverplichtingen.

35. Verbonden partijen

Identiteit van verbonden partijen

Er is sprake van een relatie met verbonden partijen tussen TMG en haar dochterondernemingen enerzijds en geassocieerde deelnemingen (zie onderdeel 16 van de toelichting), gemeenschappelijke overeenkomsten, Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 en Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. anderzijds. Een lijst van deelnemingen is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De volgende aandeel- of certificaathouders hebben per 31 december 2014, volgens het register van de AFM, een belang groter dan 20% in het kapitaal van TMG:

• Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

• VP Exploitatie N.V.

• Dasym Investment Strategies B.V.

Transacties met Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Voor een specificatie van de bezoldiging van het management verwijzen wij naar 8. van de toelichting op de Vennootschappelijke jaarrekening. De toelichting op verbonden partijen heeft geheel betrekking op het hoogste management van TMG, te weten de Raad van Bestuur (key management) en de Raad van Commissarissen. De totale beloning is opgenomen onder personeelskosten (zie 7. van de toelichting op geconsolideerde jaarrekening).

Overige transacties met verbonden partijen

Transacties met verbonden partijen hebben betrekking op geassocieerde deelnemingen (omzet 2014 nihil; omzet 2013: nihil). De uitstaande vorderingen met verbonden partijen waren 188 (2013: nihil) per 31 december. Er is een voorziening gevormd van 188 (2013: nihil). In 2014 heeft TMG 11.095 (2013: 12.282) premie afgedragen aan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959. Inclusief werknemersbijdrage bedroeg de premie 16.409 (2013: 18.265). Alle uitstaande saldi met deze verbonden partijen worden op zakelijke, objectieve basis geprijsd en in contanten afgewikkeld binnen zes maanden na verslagdatum. Voor geen enkel saldo is zekerheid gesteld.

36. Gebeurtenissen na balansdatum

Voor een toelichting op de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar de Overige gegevens.

knop omhoog