Jaarverslag 2014
icon

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

1. Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld conform de bepalingen van titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Telegraaf Media Groep N.V. maakt voor de bepaling van de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling van haar vennootschappelijke jaarrekening gebruik van de optie die wordt geboden in artikel 2:362 lid 8 BW. Dit houdt in dat de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling (hierna ‘waarderingsgrondslagen’) van de vennootschappelijke jaarrekening van Telegraaf Media Groep N.V. gelijk zijn aan die voor de geconsolideerde IFRS-jaarrekening. Hierbij worden groepsmaatschappijen opgenomen voor de nettovermogenswaarde op basis van de in de geconsolideerde jaarrekening vermelde IFRS- grondslagen. Deze geconsolideerde IFRS-jaarrekening is opgesteld volgens de door de International Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese Unie aanvaarde standaarden en de interpretaties van IFRIC.

Verwezen wordt naar pagina 1. tot pagina 2. voor een beschrijving van deze waarderingsgrondslagen. Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van Telegraaf Media Groep N.V. in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen Telegraaf Media Groep N.V. en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet-gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Voor zover niet anders vermeld, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Ten aanzien van de vennootschappelijke winst- en verliesrekening van Telegraaf Media Groep N.V. is gebruik gemaakt van de vrijstelling ex artikel 402 in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Immateriële activa

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Goodwill

 

 

Aanschafwaarde

3.300

29.091

Bijzondere waardevermindering

-701

-26.492

Boekwaarde per 1 januari / 31 december

2.599

2.599

Er heeft geen mutatie in de goodwill plaatsgevonden, anders dan een aanpassing van aanschafwaarde en bijzondere waardevermindering door eerdere beëindiging van activiteiten.

3. Financiële vaste activa

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

 

Aandeel in vermogen

282.912

290.989

 

 

 

Latente belastingvorderingen

26.148

22.788

 

 

 

Totaal

309.060

313.777

De latente belastingvordering heeft betrekking op de gecumuleerde verliezen van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting TMG.

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weergegeven:

Bedragen in duizenden euro's

Groepsmaat-schappijen

Latente belasting-vorderingen

Totaal

 

 

 

 

Boekwaarde per 1 januari 2014

290.989

22.788

313.777

 

 

 

 

Aandeel in netto resultaten

-26.260

-

-26.260

Aandeel in actuariële resultaten

-1.339

-

-1.339

Effect van verwerving minderheidsbelang

-4.922

-

-4.922

Ontstaan en afwikkeling van tijdelijke verschillen

-

3.360

3.360

Intercompany

24.444

-

24.444

Boekwaarde per 31 december 2014

282.912

26.148

309.060

De stijging van de boekwaarde groepsmaatschappijen door intercompany is het gevolg van juridische herstructurering van de organisatie begin 2014.

Een overzicht van de gegevens vereist op grond art 379 en 414 van BW2 is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

4. Eigen vermogen

Het vennootschappelijk eigen vermogen is gelijk aan het geconsolideerd eigen vermogen, toe te rekenen aan de aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V. (zie pag 22.).

Het verloop van het eigen vermogen is al volgt:

Bedragen in duizenden euro's

Geplaatst aandelen kapitaal

Wettelijke reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

 

 

 

 

 

 

Stand per 1 januari 2014

11.588

2.619

106.982

177.597

298.786

 

 

 

 

 

 

Uit winstverdeling

-

-

177.597

-177.597

-

 

 

 

 

 

 

Nettoresultaat van de winst- en verliesrekening

-

-

-

-33.806

-33.806

Overig resultaat na belasting

-

-

-1.339

-

-1.339

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten verslagperiode

-

-

-1.339

-33.806

-35.145

Verwerving minderheidsbelang

-

-

-4.922

 

-4.922

Mutatie resultaten deelnemingen, niet uitkeerbaar

-

-568

568

-

-

 

 

 

 

 

 

Stand per 31 december 2014

11.588

2.051

278.886

-33.806

258.719

De wettelijke reserve deelnemingen wordt aangehouden voor de niet-uitkeerbare winst van deelnemingen. De mutatie in 2014 ziet op de activering van intern ontwikkelde activa bij dochterondernemingen minus een vrijval naar de overige reserves door de afschrijving op diezelfde activa in 2014, en het aanhouden van wettelijk vereiste reserves bij dochterondernemingen in het buitenland. De reservering vindt plaats op basis van art. 2:365 BW.

5. Langlopende verplichtingen

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Groepsmaatschappijen

177.824

177.824

Nog te betalen overnamebedragen

310

310

Totaal

178.134

178.134

De langlopende schuld groepsmaatschappij is een lening o/g, aangegaan met TM Investeringen N.V.

Onder de nog te betalen overnamebedragen is de verplichting opgenomen inzake de acquisitie van Sky Radio Group.


6. Kortlopende verplichtingen

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Groepsmaatschappijen

89.795

322.054

Handelsschulden en overige verplichtingen

162

4.324

Totaal

89.957

326.378

De verplichtingen aan groepsmaatschappijen betreffen onderlinge verplichtingen binnen de groep als gevolg van afgesloten transacties.

7. Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Hoofdelijke aansprakelijkheid en garanties

De Vennootschap heeft zich op grond van artikel 403, lid 1, sub f van Boek 2 BW aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van Nederlandse groepsmaatschappijen waarin voor geheel 2014 een belang van 95% of meer werd gehouden. Een lijst van groepsmaatschappijen is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en wordt op verzoek door de onderneming verstrekt.

Fiscale eenheid

TMG vormt met nagenoeg al haar 100%-dochterondernemingen in Nederland, zowel voor de vennootschapsbelasting als de omzetbelasting, een fiscale eenheid. Binnen de fiscale eenheid zijn de groepsmaatschappijen ten opzichte van de fiscus over en weer hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingverplichtingen.

8. Beloning van bestuurders en commissarissen

Beloning

Op 1 juli 2014 is de heer G.J.E. van der Snoek aangetreden als voorzitter van de Raad van Bestuur. De heer C.J.J. van Steijn was tot 1 mei 2014 aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur ad interim. Op 1 september 2014 is de heer L.N.J. Epskamp aangetreden als lid van de Raad van Bestuur. De heer F.Th.J. Arp is per 1 november 2014 teruggetreden als bestuurder.

De heer Van der Snoek heeft een variabele beloning ontvangen over 2014 van € 60.000. De heer Epskamp heeft een variabele beloning ontvangen over 2014 van € 35.000. De heer Arp heeft een variabele beloning ontvangen over 2014 van € 74.929. Over 2013 heeft de heer Arp een variabele beloning van € 37.465 ontvangen. Onderstaande tabel is op accrual basis, inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden, opgenomen. De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.

Bedragen in euro's

 

 

 

 

 

2014

 

Vaste beloning

Variabele beloning

Uitgestelde beloning

Beëindigings-regeling

Overig

Totaal

Bestuurders

 

 

 

 

 

 

G.J.E. van der Snoek1

225.000

60.000

37.192

-

16.275

338.467

L.N.J. Epskamp2

125.000

35.000

20.545

-

8.720

189.265

 

 

 

 

 

 

 

Ex-bestuurders

 

 

 

 

 

 

F.Th.J. Arp3

404.619

74.929

95.261

683.984

14.248

1.273.041

C.J.J. van Steijn a.i.4

-

-

-

-

-

-

H.M.P. van Campenhout5

-

-

-

-

-

-

  • Aangetreden per 1 juli 2014.
  • Aangetreden per 1 september 2014.
  • Afgetreden per 1 november 2014; per 1 maart 2015 uit dienst.
  • Per 15 april 2013 werd de heer C.J.J. van Steijn aangesteld als voorzitter Raad van Bestuur a.i. De vergoeding in 2014 bedroeg 186.300 (2013: 398.000) incl. vergoeding van BoerCroon Management.
  • Afgetreden per 8 april 2014; per 1 januari 2014 uit dienst. De afvloeiingsvergoeding van 708.995 is toegelicht in de jaarrekening 2013.

Bedragen in euro's

 

 

 

 

 

2013

 

Vaste beloning

Variabele beloning

Uitgestelde beloning

Beëindigings-regeling

Overig

Totaal

Bestuurders

 

 

 

 

 

 

G.J.E. van der Snoek

-

-

-

-

-

-

L.N.J. Epskamp

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Ex-bestuurders

 

 

 

 

 

 

F.Th.J. Arp

485.543

37.465

148.496

-

17.097

688.601

C.J.J. van Steijn a.i.1

-

-

-

-

-

-

H.M.P. van Campenhout

180.947

 

34.890

708.995

19.116

943.948

  • Per 15 april 2013 werd de heer C.J.J. van Steijn aangesteld als voorzitter Raad van Bestuur a.i. De vergoeding in 2014 bedroeg 186.300 (2013: 398.000) incl. vergoeding van BoerCroon Management.

De beloningen over 2013, genoemd in bovenstaande tabel, zijn exclusief de afdrachten crisisheffing. Om het begrotingstekort aan te pakken, heeft de overheid voor 2012 en 2013 een tijdelijke crisisheffing ingevoerd. Betreffende heffing bedroeg 16 procent over het fiscale loon 2013 van werknemers voor zover die meer bedroeg dan 150.000 euro.

Vanwege het beëindigen van het dienstverband van de heer Arp is een vertrekregeling overeengekomen, die als volgt is opgebouwd:

Bedragen in euro's

2014

 

 

Beeindigingsvergoeding

485.000

Opzegtermijn

198.984

Totaal

683.984

De vertrekregeling is in lijn met wat hierover in de arbeidsovereenkomst van de heer Arp is vastgelegd.

Beloning (ex-)commissarissen

Bedragen in euro's

 

 

2014

2013

 

 

 

Periodieke beloningen

Periodieke beloningen

Commissarissen

 

 

 

 

M.A.M. Boersma , voorzitter RvC

 

 

51.000

38.364

M.A.M. Boersma, gedelegeerd commissaris

 

 

60.000

86.250

J.J. Nooitgedagt, vice-voorzitter1

 

 

47.500

22.622

A.R. van Puijenbroek, secretaris

 

 

45.500

33.252

mevr. A.G. van den Belt2

 

 

27.000

-

mevr. S.G. Brummelhuis2

 

 

30.333

-

 

 

 

 

 

Ex-commissarissen

 

 

 

 

D.H.H.D. Ropers3

 

 

11.894

33.933

mevr. M. Tiemstra3

 

 

13.727

33.933

J.G. Drechsel3

 

 

13.894

33.933

  • Toegetreden per 25 april 2013.
  • Toegetreden per 24 april 2014.
  • Afgetreden per 24 april 2014.

Aan (ex-) commissarissen is geen uitgestelde beloning toegekend.

Op 25 april 2013 is de heer M.A.M. Boersma, voorzitter Raad van Commissarissen aangesteld als gedelegeerd commissaris totdat de vacature van voorzitter van de Raad van Bestuur van TMG is ingevuld. Op 1 juli 2014 is de heer G.J. van der Snoek aangetreden als voorzitter van de Raad van Bestuur. Per die datum heeft de heer Boersma zijn werkzaamheden als gedelegeerd commissaris neergelegd. De werkzaamheden vanuit zijn rol als gedelegeerd commissaris namen gemiddeld 1,5 dag per week in beslag. Daarnaast is hij gemiddeld twee dagen per maand werkzaam als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Op basis van de gemid­delde tijdsbesteding en de remuneratie voor het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen komt de totale vergoeding voor beide functies uit op ongeveer € 14.250 per maand. De vergoeding voor de Raad van Commissarissen en haar commissies is in de Algemene Vergadering van 2014 gewijzigd en er is aansluiting gezocht bij de mediaan van de vergoeding die Nederlandse smallcapfondsen hanteren.

Aandelenbezit per 31 december 2014

 

Aandelen

Certificaten van aandelen

Bestuurders

 

 

G.J.E. van der Snoek

-

-

L.N.J. Epskamp

-

-

 

 

 

Commissarissen

 

 

M.A.M. Boersma

-

-

J.J. Nooitgedagt

-

-

A.R. van Puijenbroek

-

-

mevr. A.G. van den Belt

-

-

mevr. S.G. Brummelhuis

-

-

9. Honoraria externe accountant

De specificatie van de honoraria van de externe accountant Deloitte Accountants B.V. overeenkomstig art. 382a BW2 luidt als volgt:

Bedragen in duizenden euro's

2014

2013

 

 

 

Onderzoek van de jaarrekening

557

360

Andere controle opdrachten

194

49

Adviesdiensten op fiscaal terrein

-

-

Andere niet-controlediensten

-

-

Totaal

751

409

De externe accountant heeft geen honorarium ontvangen uit hoofde van fiscale werkzaamheden en/of andere niet-controle diensten.

Amsterdam, 10 maart 2015

Raad van Bestuur

Geert-Jan van der Snoek, CEO

Leo Epskamp, CFO

Raad van Commissarissen

Michiel Boersma, voorzitter

Jan Nooitgedagt, vice-voorzitter

Guus van Puijenbroek, secretaris

Annelies van den Belt

Simone Brummelhuis

knop omhoog